• business english

  business english

  Bạn muốn thành công trong việc sử dụng Anh ngữ vào môi trường làm việc? Bạn muốn diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp? Những bài học chuyên sâu về Anh Văn thương mại sau đây sẽ giúp bạn. Read more
 • Learn Business English by Video

  Learn Business English by Video

  Bạn muốn học Anh văn nhưng cảm thấy chán và thiếu động lực? Hãy thử cách học mới của chúng tôi với những bài học dưới dạng video clip. Read more
 • Business English Vocabulary

  Business English Vocabulary

  Tăng cường từ vựng tiếng Anh thương mại với hệ thống từ vựng các chuyên ngành kinh tế phong phú Tất cả từ vựng đều có phần giải thích bằng tiếng Anh. Read more
 • How to be successful in learning English?

  How to be successful in learning English?

  Để thành công trong việc học Anh ngữ, ngoài động lực, niềm đam mê và sự chăm chỉ, các bạn rất cần những phương pháp học tập hiêụ quả! Hãy tìm hiểu những kinh nghiệm từ những người thành công và vận dụng chúng hàng ngày. Read more

Speaking topics

Bạn muốn luyện nói tiếng Anh nhưng lại không biết nói về chủ đề gì, và không biết hỏi những gì? Hãy tìm giải pháp tại đây!

Grammar

GlobalNhững bài học ngữ pháp thực hành, đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp bạn nắm vững những quy tắc sử dụng Anh ngữ hiệu quả..

Video lessons

Hệ thống các bài học Anh ngữ qua video theo chủ đề: giao tiếp hàng ngày, kĩ năng phỏng vấn, kĩ năng bán hàng, kĩ năng đàm phán,...

Free Download

Download miễn phí tài liệu học TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, từ vựng, ngữ pháp, phát âm,...Hãy đăng ký thành viên hoặc đăng nhập để bắt đầu!

Image1.How's the weather in your country?

The summer is much hotter than here, and the winter is also much colder. The best time is spring, it's beautiful!
-----

2. Which restaurant do you like?

Bella Rosa is good, they've got good food but it's expensive. McDonalds is cheaper, but it's really unhealthy. I think the Vietnamese restaurant is the best, it's the cheapest, the healthiest, and the most delicious!

-----

3.
How's your English going?

Oh, it's much better these days. It's easier than before, and I know more words and I can speak more confidently. It's great.

I'm really glad to hear it. Keep up the great work!

--------

Key Vocabulary

weather
country
summer
hotter
colder
best
expensive
cheaper
unhealthy
Vietnamese

cheapest
healthiest
most delicious
better
these days
easier
before
know
words
more confidently

Grammar

Comparatives and Superlatives

Comparatives show more or less of a particular attribute, they compare things. Comparatives are generally used for comparing two things, and superlatives are used for comparing three or more things.

If it's clear what we are comparing to, then we can just use the comparative form on its own. For example:
- I am faster.
- She is older.
Otherwise we use than before the thing we are comparing to. For example:
I am faster than John.
She is taller than me.

Superlative forms don't use than and are always preceded by the definite article the. For example:
- I am the tallest student in my school.

Comparatives
-----

One-Syllable Adjectives

To make a comparative from an adjective with one syllable, we add -er to the adjective, for example:
- slow - slower
- fast - faster
- tall - taller
- short - shorter

To make a comparative from a one syllable adjective ending in -e, we just add -r. For example:
- nice - nicer
- large - larger

If the one syllable adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. For example:
- big - bigger
- hot - hotter
- thin - thinner

Two-Syllable Adjectives

If the adjective has two or more syllables, we add more before the adjective.
For example:
This book is more expensive than that book.
This picture is more beautiful.

However there are many exceptions to this one/two-sylllable rule.
Some two-syllable words behave like one-syllable ones: For example:
This is easier - Correct
This is more easy - Incorrect.
This is simpler - Correct
This is more simple - Incorrect
And some adjectives can use both comparatives forms: For example
- clever - cleverer - more clever: These are all correct.
- quiet - quieter - more quiet: These are all correct.

Exceptions cannot be learnt through rules, the best way to learn them is simply to pick them up case by case.

Superlatives
-----

One-Syllable Adjectives

To make a superlative from an adjective with one syllable, we add -est to the adjective, for example:
- slow - slowest
- fast - fastest
- tall - tallestr
- short - shortest

To make a superlative from a one syllable adjective ending in -e, we just add -st. For example:
- nice - nicest
- large - largest

If the one syllable adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. For example:
- big - biggest
- hot - hottest
- thin - thinnest

Two-Syllable Adjectives

If the adjective has two or more syllables, we add most before the adjective.
For example:
This book is the most expensive book.
This picture is the most beautiful picture in the museum.

Irregular Forms

There are a few irregular forms. Below gives the adjective, comparative, and superlative forms.
good - better - best
bad - worse - worst
far - farther - farthest
far - further - furthest
little - less - least
much/many - more - most

For example:
You are the best student in the world!
I am far from home, he is further from home, but he is the furthest from home.

-----

As usual, what looks complicated in a list of rules will become simpler with practice and experience. Good luck!

 

Free Download