Forever - Stratovarius

Dưới đây là một số từ xuất hiện trong bài hát và từ loại tương ứng.
 
Adijectives-Tính từ
Nouns-Danh từ
Adverbs-Trạng từ
dark darkness darkly
fast   fast
happy happiness happily
sorrowful sorrow sorrowfully
painful pain painfully
windy wind windily
dusty dust  
northern north