English for Salesperson

Unit 1: GREETING CUSTOMERS - Chào hỏi khách hàng

Loading...

Unit 2: ASKING FOR MORE INFORMATION - Hỏi thêm thông tin

Loading...

Unit 4: ASKING FOR DISCOUNTS - Yêu cầu giảm giá

Loading...

Unit 3: ASKING FOR ADVICE - Xin lời khuyên

Loading...

Unit 5: BARGAINING - Thương lượng mua bán

Loading...