BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

silent letters

Image

Có rất nhiều chữ cái câm ( silent letters ) trong tiếng Anh. Điều này là do mặc dù sự phát âm của một số từ này đã thay đổi qua hai hoặc ba trăm năm qua những cách đánh vần vẫn giữ như cũ.
Trong những ví dụ dưới đây, tất cả chữ cái câm được để trong ngoặc.

Chữ cái câm 'b'
Chữ cái
'b' được câm trong những cụm chữ cái 'mb ' ở cuối từ. Ví dụ:
bom(b)                        clim(b)            com(b)                        crum(b)

Lam(b)                        lim(b)              plum(b)er                    num(b) Chữ cái 'b' được câm trong cụm từ 'bt' . Ví dụ:
de(b)               dou(b)t                        su(b)tle
nhưng không câm trong những từ khác,
ví dụ: obtain, unobtrusive

Chữ cái câm 'd'
Chữ cái
'd' được câm trong cụm chữ cái 'dg' . Ví dụ:
ba(d)ge                      e(d)ge             han(d)kerchief                       he(d)ge

Han(d)some               ple(d)ge          we(d)ge                                  we(d)nesday

Chữ cái câm 'k'
Chữ cái
'k' được câm trong cụm chữ cái 'kn' . Ví dụ
(k)nack                       (k)nee             (k)new             (k)nickers

(k)nife                         (k)night           (k)nitting                     (k)nob

(k)nock                       (k)not              (k)now             (k)nuckle

Chữ cái câm 'n'
Chữ cái
'n' được câm trong cụm chữ cái 'mn' ở cuối từ. Ví dụ:
Autum(n)                     dam(n)                        hym(n)             colum(n)

Condem(n)                 solem(n)        

 Chữ cái câm 'p'
Chữ cái
'p' được câm trong cụm chữ cái 'ps' ở phần đầu của một từ. Ví dụ:
(p)salm                       (p)sychiatry                (p)syche                     (p)sychology

 Chữ cái câm 'h'
Chữ cái
'h' được câm ở cuối một từ khi nó theo sau là một nguyên âm. Ví dụ:
cheeta(h)        sara(h)                        messia(h)                   savana(h)

Chữ cái 'h' được câm khi ở giữa hai nguyên âm. Ví dụ::
anni(h)ilate                             ve(h)ement                 ve(h)hicle

Chữ cái 'h' được câm khi sau chữ cái 'r' . Ví dụ:
r(h)yme                                   r(h)ubarb                    r(h)ythm

Chữ cái 'h' được câm khi sau những chữ cái 'ex'. Ví dụ:
ex(h)austing               ex(h)ibition                 ex(hort)

 nhưng không trong những từ khác, ví dụ:. exhale, exhume