LESSON 9: Fib, White lie, Lie in your teeth, Whopper

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style số 9, hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ liên quan đến vấn đề nói dối ở các mức độ ít nhiều khác nhau. Đó là các thành ngữ Fib, White Lie, Lie in Your Teeth, và Whopper.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ thứ nhất là Fib, đánh vần la øF-I-B, có nghĩa là một lời dối nhẹ nhàng, không có ý ám hại ai cả, hay nếu có thì cũng chỉ có hại cho chính mình mà thôi. Chúng ta hãy nghe thí dụ sau đây, trong đó một sinh viên nói về bạn anh ta tên là Johnny thích nói dối với người khác là anh ta học rất giỏi mặc dầu sự thật không đúng hẳn như vậy.

AMERICAN VOICE: Johnny tells everybody he got straight A’s last September. I’m afraid he’s telling a fib. I happen to know he got at least one B, but he is too embarrassed to admit it.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh Johnny nói với mọi người rằng anh ta lãnh được toàn điểm A trong tháng 9 vừa qua.Tôi e rằng anh ta đã nói dối và hơi khoác lác một chút. Tôi biết rõ là anh ta ít ra cũng bị một điểm B, nhưng anh ta xấu hổ không muốn nhận điều này.

Trong câu tiếng Anh có một vài chữ mới mà chúng ta cần chú ý đến. Đó là Straight, đánh vần là S-T-R-A-I-G-H-T, có nghĩa là suốt một loạt, và Embarrassed, đánh vần là E-M-B-A-R-R-A-S-S-E-D có nghĩa là xấu hổ. Bây giờ chúng tôi xin lập lại câu tiếng Anh để quý vị theo dõi cách dùng thành ngữ Tell a Fib:

AMERICAN VOICE: Johnny tells everybody he got straight A’s last September. I’m afraid he’s telling a fib. I happen to know he got at least one B, but he is too embarrassed to admit it.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai là White Lie, gồm chữ White đánh vần la øW-H-I-T-E, tức là màu trắng, và Lie đánh vần la øL-I-E, nghĩa là nói dối. White Lie là một lời nói dối khi người ta muốn tỏ ra lịch sự hay không muốn làm ai buồn phiền. Đây là lời nói dối có lý do chính đáng. Ta hãy nghe thí dụ sau đây, trong đó một người đã nói dối để làm vui lòng bạn anh ta là cô Sally khi cô hỏi anh ta xem cái áo mới của cô có đẹp hay không.

AMERICAN VOICE: I told Sally a white lie when she asked me how I liked her new party dress. I didn’t like the color or the design but when I saw how happy she was with it, I told her it looked great.

TEXT: (TRANG): Đoạn tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi đã nói dối với cô Sally khi cô ta hỏi tôi có thích cái áo dạ tiệc mới của cô hay không. Tôi không thích màu sắc mà cũng không thích kiểu áo này, nhưng khi tôi thấy cô ấy rất thích cái áo đó, tôi bèn nói rằng cái áo đó đẹp lắm.

Có một vài chữ mới mà chúng ta cần chú ý sau đây: Party đánh vần là P-A-R-T-Y, nghĩa là buổi dạ tiệc; Dress đánh vần là D-R-E-S-S, có nghĩa là cái áo đầm; Color đánh vần là C-O-L-O-R, nghĩa là màu sắc; và Design đánh vần là D-E-S-I-G-N, nghĩa là kiểu áo. Mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh trong đó có thành ngữ White Lie:

AMERICAN VOICE : I told Sally a white lie when she asked me how I liked her new party dress. I didn’t like the color or the design but when I saw how happy she was with it, I told her it looked great.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là Lie in Your Teeth, trong đó có chữ Teeth đánh vần là T-E-E-T-H, có nghĩa là cái răng. Thành ngữ Lie in Your Teeth có nghĩa là nói dối một cách trắng trợn để chạy tội hay để hại người khác. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một phiên tòa xử một vụ giết người. Sau khi các bằng chứng đã được trình bày và các nhân chứng đưa ra lời khai, công tố viên kết luận với lời buộc tội là bị can đã dối trá. Công tố viên nói:

AMERICAN VOICE: When the defendant says he didn’t shoot the woman, he’s lying in his teeth. His fingerprints were on the gun and he was standing over the body when the police arrived.\

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi bị can nói rằng ông ta không bắn người đàn bà đó, ông ta đã nói dối một cách trắng trợn. Dấu tay của ông ta in trên khẩu súng và ông ta còn đứng gần xác bà đó khi cảnh sát tới nơi.

Xin quý vị chú ý đến một vài chữ mới. Defendant đánh vần là D-E-F-E-N-D-A-N-T, có nghĩa la øbị can hay người bị buộc tội; Shoot đánh vần là S-H-O-O-T, có nghĩa là bắn; Fingerprints đánh vần là F-I-N-G-E-R-P-R-I-N-T-S, có nghĩa là dấu tay; và Gun đánh vần là G-U-N, có nghĩa là khẩu súng. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Lie in Your Teeth.

AMERICAN VOICE: When the defendant says he didn’t shoot the woman, he’s lying in his teeth. His fingerprints were on the gun and he was standing over the body when the police arrived.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ cuối cùng là Whopper đánh vần là W-H-O-P-P-E-R, có nghĩa là một lời nói dối, phóng đại, khó có thể tin, được dùng như là một lời nói đùa. Ta hãy nghe thí dụ như sau đây về chuyện anh Joe đi câu cá rồi về nhà kể lại một câu chuyện khó tin như sau:

AMERICAN VOICE: Joe went fishing on Moon lake. He came back all wet without his rod and reel and told us a real whopper. He said he caught a fish so big it pulled him out of the boat and swam off with his rod and reel.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh Joe đi câu cáở hồ. Khi anh ta về nhà, quần áo ướt hết mà mất cả cần câu lẫn quấn dây câu.Anh ta kể lại câu chuyện khó tin và nói rằng anh ta bắt được một con cá to đến nỗi nó lôi anh ta ra khỏi thuyền rồi bơi đi mất mang theo cả cần câu lẫn dây câu.

Câu chuyện quả khó tin bởi vì sau đó bạn anh ta biết được điều gì đã thực sự xảy ra. Anh ta đã ngủ quên trên thuyền rồi đánh rơi cả cần câu lẫn dây câu. Anh ta bèn đứng lên để cố vớt lại cần câu nên bị rơi xuống nước và phải bơi vào bờ.

Trong câu tiếng Anh có vài chữ mới mà chúng ta cần biết. Wet đánh vần là W-E-T, nghĩa là ướt; Rod đánh vần là R-O-D, nghĩa là cần câu; Reel đánh vần là R-E-E-L, có nghĩa là ống quấn dây câu; và Swim Off đánh vần là S-W-I-M và O-F-F, có nghĩa là bơi đi mất. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Whopper:

AMERICAN VOICE Joe went fishing on Moon lake. He came back all wet without his rod and reel and told us a real whopper. He said he caught a fish so big it pulled him out of the boat and swam off with his rod and reel.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Whopper đã chấm dứt bài số 9 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 4 thành ngữ về nói dối: Một là Fib nghĩa là một lời nói dối nhẹ nhàng; hai là White Lie là lời nói dối không có ác ý; ba là Lie in Your Teeth là nói dối trắng trợn để chạy tội; và bốn là Whopper là lời nói dối khó tin và có vẻ bông đùa. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.