LESSON 8: Hard sell, sell a bill of goods, sell down the river, sell someone short

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Tuần trước chúng tôi có đem đến quý vị các thành ngữ có dùng chữ Buy là mua. Trong bài học thành ngữ English American Stle số 8, hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị 4 thành ngữ có dùng chữ Sell, đánh vần là S-E-L-L, nghĩa là bán. Các thành ngữ đó là Hard Sell, Sell a Bill of Goods, Sell Down the River, và Sell Someone Short.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu với thành ngữ Hard Sell. Chữ Hard đánh vần là H-A-R-D, có nghĩa là cứng rắn hay mạnh bạo, và trong trường hợp này Hard Sell là dùng áp lực mạnh để bán một món hàng. Có lẽ quý vị đã từng gặp một người bán hàng nói dai dẳng cho tới khi bạn phải mua một món hàng của anh ta. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một người định mua một chiếc xe mới không đắt lắm. Nhưng vì bị người bán xe nói dai dẳng cuối cùng anh ta đã mua một chiếc xe với nhiều thứ không cần thiết.

AMERICAN VOICE: I want a cheap car without a lot of extras. But the salesman gave me a hard sell so I ended up with stuff I didn't need like leather seats, a sun roof, and a lot of other things.

TEXT: (TRANG): Đoạn tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi muốn mua một chiếc xe rẻ tiền, không có nhiều thứ phụ thuộc. Nhưng người bán hàng đã dùng áp lực khiến tôi phải mua nhiều thứ mà tôi không cần như ghế da, mui xe bằng kiếng và nhiều thứ khác.

Trong câu tiếng Anh có một vài chữ mới chúng ta cần biết. Cheap, đánh vần là C-H-E-A-P, là rẻ tiền; Salesman, đánh vần là S-A-L-E-S-M-AN, là người bán hàng; Leather đánh vần là L-E-A-T-H-E-R, là da thuộc; và Roof, đánh vần là R-O-O-F, là mui xe.

Bây giờ ta hãy nghe lại đoạn tiếng Anh và để ý cách dùng thành ngữ Hard Sell:

AMERICAN VOICE: I want a cheap car without a lot of extras. But the salesman gave me a hard sell so I ended up with stuff I didn't need like leather seats, a sun roof, and a lot of other things

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay là Sell a Bill of Goods. Ta thấy có 2 chữ mới là Bill, đánh vần là B-I-L-L, tức là bảng kê khai, và Goods, đánh vần là G-O-O-D-S, có nghĩa là hàng hóa. Sell a Bill of Goods nghĩa đen là bán cho ai một bảng kê khai hàng hóa, tức là đánh lừa một người nào.

Tiếng Việt cũng có một thành ngữ tương tự là Cho ăn bánh vẽ. Thành ngữ Sell a Bill of Goods thường được dùng trong lãnh vực chính trị. Trong thí dụ sau đây một ứng cử viên đả kích đối thủ của ông ta và cho rằng đối thủ này chuyên lừa dối cử tri khi hứa tiêu thêm tiền vào trường học mà không phải tăng thuế.

AMERICAN VOICE: My friends, my opponent is selling you a bill of goods when he promises to spend more on schools and cut taxes too. You ask him how he can spend more money without raising taxes!

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Thưa các bạn, đối thủ của tôi đã lừa dối các bạn khi ông ta hứa tiêu thêm tiền vào trường học mà lại giảm thuế nữa. Xin các bạn hỏi ông ta xem làm thế nào ông ta có thể tiêu thêm tiền mà không tăng thuế được!

Có một số từ mới mà chúng ta cần chú ý. Đó là Opponent, đánh vần là O-P-P-O-N-E-N-T, nghĩa là đối thủ; Promise, đánh vần là P-R-O-M-I-S-E, có nghĩa là hứa hẹn; Spend, đánh vần là S-P-E-N-D, có nghĩa là chi tiêu; và Raise, đánh vần là R-A-I-S-E, có nghĩa là tăng lên. Mời quý vị nghe đoạn tiếng Anh một lần nữa để biết cách dùng thành ngữ Sell a Bill of Goods.

AMERICAN VOICE: My friends, my opponent is selling you a bill of goods when he promises to spend more on schools and cut taxes too. You ask him how he can spend more money without raising taxes!

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba là Sell Down the River, nghĩa đen là bán một người xuống miền ở cuối sông. Thành ngữ này xuất xứ trong thời có chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ và được dùng trong cuốn tiểu thuyết có nhan đề là Uncle Tom's Cabin cách đây 150 năm, mô tả những nỗi khổ của người nô lệ da đen. Vào thời đó, điều khổ nhất đối với một người nô lệ là bị bán cho một chủ khác ở cuối sông Mississipi, bởi vì khi bị bán như vậy thì người nô lệ phải từ bỏ gia đình vàlàm việc ở chỗ mới cho đến chết. Vì thế thành ngữ Sell Down the River ngày nay có nghĩa là phản bội hay bán đứng một người nào

Ta hãy nghe thí dụ sau đây khi một nhân viên than phiền là chủ nhân đã phản bội khi bán công ty cho một hãng mới khiến cho nhân viên cũ bị mất việc.

AMERICAN VOICE: Our boss promised he'd never sell our company to another firm. But when he got a good offer, he sold us down the river, and the new owners brought in their own people and fired us.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Ông chủ của chúng tôi đã hứa là sẽ không bao giờ bán công ty cho một hãng khác. Thế nhưng khi ông ta được giá hời ông ta đã phản bội chúng tôi và bán công ty cho một người chủ mới. Chủ mới đã mang nhân viên mới vào làm việc và sa thải chúng tôi.

Xin quý vị để ý đến những từ mới trong câu này: Boss đánh vần là B-O-S-S, có nghĩa là chủ nhân hay ông giám đốc; Firmđánh vần là F-I-R-M, có nghĩa là công ty hay hãng xưởng; và Fire đánh vần là F-I-R-E, có nghĩa là sa thải hay đuổi nhân viên. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu tiếng Anh để quý vị biết cách dùng thành ngữ Sell Down the River: AMERICAN VOICE: Our boss promised he'd never sell our company to another firm. But when he got a good offer, he sold us down the river, and the new owners brought in their own people and fired us.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài hôm nay là Sell Someone Short; chữ Short đánh vần là S-H-O-R-T, có nghĩa là ngắn, và Sell Someone Short có nghĩa là có quan điểm sai lầm về một người nào vì chỉ thấy những khuyết điểm của người đó. Chúng ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó một người khuyên bạn anh ta đừng nên quan niệm sai lầm về một ông luật sư:

AMERICAN VOICE: Don't sell that man short. He may not look like it, but he's one of the smartest lawyers in town. You'd be wise to hire him if you're in trouble. He seldom loses a case.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh đừng nên nghĩ lầm về ông luật sư đó. Ông ta có thể trông không sáng sủa lắm nhưng lại là một trong các luật sư thông minh nhất ở đây. Nếu anh có khôn thì nên mướn ông ta để cải cho anh khi anh gặp khó khăn. Ông ta ít khi thua kiện lắm.

Có vài chữ mới mà chúng ta cần biết. Đó là Smart, đánh vần là S-M-A-R-T, nghĩa là thông minh; Lawyer, đánh vần là L-A-W-Y-E-R, nghĩa là luật sư; Wise, đánh vần là W-I-S-E, nghĩa là khôn ngoan; Lose, đánh vần là L-O-S-E, nghĩa là mất hay thua; và Case, đánh vần là C-A-S-E, nghĩa là một vụ kiện tụng.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Sell Someone Short.

AMERICAN VOICE: Don't sell that man short. He may not look like it, but he's one of the smartest lawyers in town. You'd be wise to hire him if you're in trouble. He seldom loses a case.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ Sell Someone Short đã chấm dứt bài học thứ 8 trong chương trình thành ngữ English American Style. Như vậy hôm nay chúng ta học được 4 thành ngữ mới. Một là Hard Sell nghĩa là dùng áp lực để bán hàng; hai là Sell a Bill of Goods là lừa dối một người nào; ba là Sell Down the River nghĩa là phản bội một người nào; và bốn là Sell Someone Short là nghĩ xấu về một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.