LESSON 4: Bone of contention, Make no bones about it, Have a bone to pick

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style số 4, hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Bone, đánh vần là B-O-N-E, và có nghĩa là xương. Đó là các thành ngữ Bone of Contention, Make No Bones About It, và Have a Bone to Pick.

Thành ngữ thứ nhất là Bone of Contention, trong đó chữ Contention được đánh vần là C-O-N-T-E-N-T-I-O-N và có nghĩa là một vụ tranh chấp hay mối bất hòa. Thành ngữ Bone of Contention có nghĩa là một vấn đề tranh chấp giữa hai người hay hai phe nhóm. Thành ngữ này có lẽ bắt nguồn từ chỗ hai con chó dành nhau một cái xương , và thành ngữ này rất thông dụng vào đầu thế kỷ thứ 18.

Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó nguyên nhân một cuộc cãi cọ giữa hai vợ chồng anh Joe và chị Betty là chuyện hết sức nhỏ mọn nhưng đã gây ra hậu quả tai hại:

AMERICAN VOICE: Who got to use the family car was a bone of contention between Joe and Betty from the day they got back from their honeymoon. In fact it was one of the reasons for their divorce.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vấn đề ai là người có quyền dùng chiếc xe hơi trong gia đình đã gây ra cuộc cãi vã giữa anh Joe và chị Betty kể từ ngày họ đi hưởng tuần trăng mật trở về. Thật vậy vấn đề này là một trong những lý do khiến cho hai vợ chồng ly dị nhau.

Chúng tôi xin nhắc lại đoạn tiếng Anh để quý vị theo dõi cách dùng thành ngữ Bones of Contention:

AMERICAN VOICE : Who got to use the family car was a bone of contention between Joe and Betty from the day they got back from their honeymoon. In fact it was one of the reasons for their divorce.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai là Make No Bones About It, có nghĩa là bày tỏ ý kiến của mình một cách rõ rệt, hay công nhận điều gì một cách thẳng thắn không che đậy hay dấu giếm. Thành ngữ này có từ quá lâu nên người ta không còn nhớ xuất xứ cũa nó từ đâu ra.

Ta hãy nghe thí dụ sau đây về cô Mary, một người thích làm thơ. Khi cô hỏi ý kiến một người bạn về những bài thơ của cô viết, anh ta bèn thẳng thắn trả lời và làm cô Mary tức giận . Anh ta nói như sau:

AMERICAN VOICE:When Mary asked me what I thought of her poetry I made no bones about it. I told her that it’s too gloomy and pessimistic and needs more polish. Now of course she is mad at me.

TEXT: (TRANG): Đoạn tiếng Anh này có nghĩa như sau: Khi cô Mary hỏi ý kiến của tôi về những bài thơ cô làm, tôi đã thẳng thắn nói lên những gì tôi nghĩ. Tôi nói với cô ấy rằng thơ của cô ấy có vẻ đen tối và bi quan, và cần phải được chau chuốt thêm nữa. Vì thế bây giờ cô ấy giận tôi.

Chúng tôi xin nhắc lại đoạn tiếng Anh để quý vị theo dõi cách dùng thành ngữ Make No Bones About It.

AMERICAN VOICE : When Mary asked me what I thought of her poetry I made no bones about it. I told her that it’s too gloomy and pessimistic and needs more polish. Now of course she is mad at me.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay là Have a Bone To Pick. Chữ Pick đánh vần là P-I-C-K và trong trường hợp này có nghĩa là nhặt những mảnh thịt ở trên một cái xương. Thành ngữ này có nghĩa bóng là có một điểm để tranh luận, hay là có một vấn đề khó chịu cần phải bàn cãi.

Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó ông giám đốc một công ty lớn nói với anh Joe nhân viên phụ trách quảng cáo rằng ông ta không hài lòng với việc làm của anh Joe:

AMERICAN VOICE: Joe, I’m afraid that I have a bone to pick with you. Frankly I don’t like this last ad you designed for us. What’s a good time for you to come over to my office to talk about it?

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Này anh Joe, tôi thấy là tôi có một vấn đề phải bàn cải với anh. Thật tình thì tôi không thích bài quảng cáo mà anh làm cho chúng tôi lần cuối. Lúc nào là lúc thuận tiện để anh đến văn phòng tôi nói chuyện về vụ này?

Chúng tôi xin lập lại đoạn tiếng Anh để quý vị theo dõi cách dùng thành ngữ Have a Bone To Pick:

AMERICAN VOICE: Joe, I’m afraid that I have a bone to pick with you. Frankly I don’t like this last ad you designed for us. What’s a good time for you to come over to my office to talk about it?

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Have a Bone To Pick đã chấm dứt bài học số 4 trong chương trình English American Style. Như vậy là trong bài hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ có dùng chữ Bone. Thứ nhất là Bone of Contention tức là một vấn đề gây tranh chấp. Thứ hai là Make No Bones About It, tức là nói thẳng và nói thật, và ba là Have a Bone To Pick, tức là có một điều gì khiến người ta bất mãn cần phải bàn cãi. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.