BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

A. Dùng by... trong các thành ngữ để nói lên cách thức ta làm một việc gì đó. Ví dụ:

Send something by post

do something by hand

pay by cheque/by credit card (nhưng pay in cash)

hoặc cách thức mà một điều gì đó xảy ra by mistake/by chance/by accident (nhưng do something on purpose):

Did you pay by cheque or in cash?

Bạn đã thanh toán bằng séc hay tiền mặt?

We hadn’t arranged to meet. We met by chance.

Chúng tôi đã không hẹn gặp. Chúng tôi đã gặp nhau tình cờ.

Trong những thành ngữ trên đây ta dùng by+danh từ (không kèm a hoặc the). Ta nói by chance/by cheque,v.v... (không nói by a chance/by a cheque).

B. Một cách tương tự ta dùng by... để diễn đạt phương tiện, cách thức đi lại:

by car/ by train/ by plane/ by boat/ by ship/ by bus/ by bicycle v.v...

và by road/by rail/by air/by sea/by underground

Liz ussually goes to work by bus.

Liz thường đi làm bằng xe buýt.

Do you prefer to travel by air or by train?

Bạn thích đi du lịch bằng đường hàng không hay bằng tàu lửa hơn?

Nhưng ta lại nói on foot:

Did you come here by car or on foot?

Bạn đến đây bằng xe hay đi bộ vậy?

Bạn không thể nói by với my car/the train/a taxi v.v... Ta dùng by + danh từ không có a/the/my v.v... Ta nói:

by car nhưng in my car (không nói by my car)

by train nhưng on the train (không nói by the train)

Ta dùng in với bicycles và các phương tiện giao thông công cộng (buses, trains, v.v...):

We travelled on the 6.45 train.

Chúng tôi đi chuyến tàu 6g45'.

C. Chúng ta nói something is done by somebody/ something (bị động cách - xem Unit 41, Unit 42, Unit 43)

Have you ever been bitten by a dog?

Bạn đã bị chó cắn bao giờ chưa?

The programme was watched by millions of people.

Chương trình đã được hàng triệu người theo d’i.

Hãy so sánh by và with:

The door must have been opened with a key. (không nói by a key) (=somebody used a key to open it.)

Cánh cửa hẳn đã được mở bằng chìa khóa.

The door must have been opened by somebody with a key.

Chúng ta nói a play by Shakespeare, a painting by Rembrandt, a novel by Tolstoy, v.v...

Have you read any books by Agatha Christie?

Bạn đã đọc cuốn sách nào của Agatha Christie chưa?

D. By còn có nghĩa next/beside:

Come and sit by me. (=beside me)

Hãy lại đây và ngồi xuống cạnh tôi.

“Where’s the light switch?” “By the door.”

"Công tắc đèn ở đâu?" "Nơi cửa đó."

E. Chú ý một số cách dùng nữa của by:

Clare’s salary has just gone up from £1,000 a month to £1,100. So it has increased by £100/by ten per cent.

Lương của Clare mới tăng từ £1.000 một tháng lên £1.100. Vậy là đã tăng £100/10 phần trăm.

John and Roger had a race over 100 metres. Roger won by about five metres.

John và Roger đã chạy thi 100m. Roger nhanh hơn khoảng 5m.