Be/get used to something (I am used to ...)

A. Xét tình huống sau:

Jane là người Mỹ nhưng cô đã sống ở Anh 3 năm nay. Khi lần đầu tiên lái xe ở Anh, cô cảm thấy rất bối rối bởi phải chạy xe bên trái thay vì bên phải. Chạy xe bên trái đối với cô thật lạ lùng và khó khăn bởi vì:

She wasn’t used to it.

Cô ấy không quen với việc đó.

She wasn’t used to driving on the left.

Cô ấy không quen với việc chạy xe bên trái.

Nhưng sau nhiều lần luyện tập, việc chạy xe bên trái đã bớt khó khăn, do đó:

She got used driving on the left.

Cô ấy đã quen chạy xe bên trái.

Và giờ đây sau ba năm, việc đó đã không còn là vấn đề đối với Jane:

She is used to driving on the left.

Cô ấy quen với việc chạy xe bên trái.

I’m used to something=điều đó không mới lạ đối với tôi.

Frank lives alone. He doesn’t mind this because he has lived alone for 15 years. It is not strange for him.

He is used to it. He is used to living alone.

Frank sống một mình. Anh không bận tâm về điều này bởi anh ấy đã sống một mình 15 năm nay. Anh ấy quen với điều đó. Anh ấy quen sống một mình.

I bought some new shoes. They felt a bit strange at first becaused I wasn’t used to them.

Tôi vừa mua mấy đôi giày mới. Chúng hơi lạ chân vì tôi mang chưa quen.

Our new flat is on a very busy street. I expect we’ll get used to the noise, but at the moment it’s very disturbing.

Căn hộ mới của chúng tôi nằm trên một phố rất nhộn nhịp. Tôi nghĩ rằng rồi chúng tôi sẽ quen với sự náo nhiệt, nhưng hiện giờ thì quá ồn ào.

Diane has a new job. She has to get up much earlier now than before - at 6.30. She finds this difficult because she isn’t used to getting up so early.

Diane có công việc mới. Cô phải dậy rất sớm so với trước đây - lúc 6h30. Cô thấy việc đó rất khó khăn vì cô không quen dậy sớm như vậy.

Brenda’s husband is often away from home. She doesn’t mind this. She is used to him being away.

Chồng của Brenda thường phải xa nhà. Cô không phiền lòng về điều này. Cô đã quen với việc chồng cô vắng nhà.

B. Sau be/get used bạn không thể dùng nguyên mẫu (to do/to drive v.v...). Ta nói:

She is used to driving on the left. (không nói 'she is used to drive')

Cô ấy quen với việc chạy xe bên trái.

Khi ta nói  “I am used to...” thì to là giới từ, chứ không  phải là thành phần của nguyên mẫu (xem UNIT 59C). Ta nói:

Frank is used to living alone. (không nói 'Frank is used to live alone')

Jane had to get used to driving on the left. (không nói 'get used to drive')

D. Đừng nhầm lẫn giữa I am used to doing (be/get used to) và I used to do. Chúng khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa:

 I am used to (doing) something = điều đó không mới lạ đối với tôi:

I am used to the weather in this country.

Tôi quen thuộc với thời tiết nơi miền quê này.

I am used to driving on the left because I’ve lived in Britain for a long time.

Tôi quen với việc chạy xe bên trái vì tôi đã sống ở Anh lâu rồi.

 I used to do something = tôi thường làm điều gì đó trong quá khứ nhưng nay không làm nữa (xem UNIT 18). Bạn chỉ có thể dùng cấu trúc này với những việc trong quá khứ, không dùng cho những việc hiện tại. Cấu trúc ta đang bàn tới đó là “I used to do” (không phải là 'I am used to do'):

I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike.

Tôi (trước đây) vẫn thường lái xe đi làm, nhưng mấy hôm nay tôi hay đi xe đạp.

We used to live in a small village, but now we live in London.

Chúng tôi trước đây sống ở một làng nhỏ, nhưng hiện nay chúng tôi sống ở Luân đôn.