BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Verb + Ing or To (3)

A

like       love       hate

can't bear. enjoy    dislike

mindcan't stand

Những động từ và thành ngữ này đều có nghĩa chung là "thích" hay "không thích" (“like” or “not like”)

Chúng thường được theo sau bởi -ing:

Ann hates flying.

Ann không thích đi máy bay.

Why do you dislike living here?

Vì sao bạn không thích sống ở đây?

I don’t like people shouting at me. (=I don't like being shouted at)

Tôi không thích người ta quát nạt tôi.

Sau các động từ love, hate và can’t bear, bạn cũng có thể dùng to... Vì vậy bạn có thể nói:

I love meeting people. hoặc I love to meet people.

Tôi thích gặp gỡ mọi người.

She can’t bear being alone. hoặc She can’t bear to be alone.

Cô ấy không chịu nổi cảnh sống một mình.

Nhưng sau các động từ enjoy/dislike/mind/can’t stand, chúng ta chỉ được dùng -ing (không có to...):

I enjoy being alone. (không nói 'I enjoy to be')

Tôi thích ở một mình.

Tom doesn’t mind working at night. (không nói 'mind to work')

Tom không ngại làm việc vào ban đêm.

B. Like

Bạn có thể nói “I like doing something” hay “I like to do something” (tôi thích làm việc gì đó). Thường không có sự khác biệt nào khi dùng lẫn hai cấu trúc trên:

I like getting up early. hoặc I like to get up early.

Tôi thích thức dậy sớm.

Trong tiếng Anh Anh (British English), đôi khi có sự khác nhau giữa “I like doing” và “I like to do”:

“I like doing something” có nghĩa là "Tôi thích làm việc gì đó" (“I enjoy it”)

Do you like cooking? (=do you enjoy it?)

Bạn có thích nấu nướng không?

I like living here. (=I enjoy it)

Tôi thích sống ở đây.

 “I like to do something” có nghĩa là "Tôi nghĩ đó là một việc tốt cần làm hay phải làm" (“I think it is good or right to do it”)

I like to clean the kitchen as often as possible. (This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)

Tôi muốn lau chùi nhà bếp càng thường xuyên càng tốt. (điều này không có nghĩa là tôi thích việc lau chùi; nó có nghĩa rằng tôi nghĩ đó là một điều cần thiết nên làm)

Mary likes people to be on time.

Mary thích những người đúng giờ.

C. Would, like/would, love/would, hate/would prefer thường được theo sau bởi to (infinitive)

I would like to be rich.

Tôi muốn trở nên giàu có.

Would you like to come to dinner on Friday?

Bạn có muốn đến dùng bữa tối vào thứ sáu?

I’d love (=would love) to be able to travel round the world.

Tôi muốn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.

Would you prefer to have dinner now or late?

Bạn muốn dùng bữa tối bây giờ hay muộn hơn.

So sánh I like và I would like:

I like playing/to play tennis. (=I enjoy it in general)

Tôi thích chơi quần vợt. (=Tôi thích một cách chung chung)

I would like to play tennis today. (=I want to play today)

Hôm nay tôi muốn chơi quần vợt.

Lưu ý rằng would mind được theo sau bởi -ing (không có to...)

Would you mind closing the door, please?

Bạn có thể đóng cửa lại được không?

D. Bạn có thể nói “I would like to have done something” với nghĩa là: Bây giờ tôi tiếc là tôi đã không làm hay không thể làm được điều đó. (= I regret now that I didn't or couldn't do something)

It’s a pity we didn’t see Val when we were in London. I would like to have seen her again.

Thật buồn là chúng tôi đã không gặp Val khi chúng ta ở Luân đôn. Tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa.

We’d like to have gone on holiday but we didn’t have enough money.

Chúng tôi muốn đi nghỉ mát nhưng chúng tôi đã không có đủ tiền.

Bạn có thể dùng một cấu trúc tương tự sau would love/would hate/would prefer:

Poor old Tom! I would hate to have been in his position.

Thật tội nghiệp cho ông bạn già Tom! Tôi chẳng muốn rơi vào tình thế của ông ấy.

I’d love to have gone to the party but it was impossible.

Tôi thích đến dự buổi tiệc nhưng đã không thể đến được.