BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Verb + Object + to

A

wantask       help

would like. would love expect

beg       mean (=intend)

would prefer       would hate

Những động từ này theo sau bởi to... (infinitive). Cấu trúc có thể được dùng là:

 verb+to

We expected to be late.

Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ trễ.

Would you like to go now?

Bạn có muốn đi bây giờ không?

He doesn’t want to know.

Anh ấy không muốn biết.

hoặc

 verb+object+to...

We expected Tom to be late.

Chúng tôi nghĩ là Tom sẽ trễ.

Would you like me to go now?

Bạn có muốn tôi đi bây giờ không?

He doesn’t want anybody to know.

Anh ấy không muốn một ai biết hết.

Cẩn thận với want. Không nói “want that...”:

Do you want me to come with you? (không nói 'Do you want that I come')

Anh có muốn em đến với anh không?

Sau help bạn có thể dùng infinitive có hay không có to cũng được. Vì vậy bạn có thể nói:

Can you help me to move this table? hoặc Can you help me move this table?

Bạn có thể giúp tôi dời cái bàn này được không?

B

tell        nói, kể

remind  nhắc nhở

forceép buộc

enable   có khả năng

teach    dạy

orderra lệnh

warnnhắc, cảnh cáo

invitemời

persuade           thuyết phục

get (=persuade, arrange for)

Những động từ này được dùng với cấu trúc verb+object+to...

Can you remind me to phone Ann tomorrow?

Bạn có thể nhắc tôi gọi điện cho Ann vào ngày mai được không?

Who taught you to drive?

Ai đã dạy anh lái xe?

I didn’t move the piano by myself. I got somebody to help me.

Tôi đã không tự dời được chiếc đàn piano. Tôi đã nhờ một người giúp tôi.

Jim said that the switch was dangerous and warned me not to touch it.

Jim đã nói cái công tắc là không an toàn và nhắc tôi không chạm vào nó.

Trong ví dụ sau đây, động từ ở thể thụ động (passive) (was warned)

I was warned not to touch the switch.

Tôi đã được lưu ý là không chạm vào công tắc.

Chú ý là bạn không được dùng suggest với cấu trúc verb+object+to:

Jane suggested that I should buy a car. (not 'Jane suggested me to buy')

Jane đã đề nghị tôi nên mua một xe hơi.

Muốn biết thêm về suggest, xem UNIT 34 và 52.

C

advise               recommend

encourage                     allow

permit               forbid

Sau các động từ này có hai cấu trúc có thể được dùng, hãy so sánh:

 verb+ -ing (without an object)

I wouldn’t recommend staying in that hotel.

Tôi không đề nghị ở lại tại khách sạn đó.

She doesn’t allow smoking in the house.

Cô ấy không cho phép hút thuốc trong nhà.

 verb+object+to

I wouldn’t recommend anybody to stay in that hotel.

Tôi không khuyên ai đến ở khách sạn đó.

She doesn’t allow us to smoke in the house.

Cô ấy không cho phép chúng tôi hút thuốc trong nhà.

So sánh những ví dụ này với cấu trúc thụ động (be) allowed (passive):

Smoking isn’t allowed in the house.

Hút thuốc ở trong nhà bị cấm.

We aren’t allowed to smoke in the house.

Chúng tôi không cho phép hút thuốc ở trong nhà.

D. Make và Let

Hai động từ này đi với cấu trúc verb+object+infinitive (không có to):

The customs officer made Sally open her case. (không nói 'to open')

Các nhân viên hải quan đã buộc Sally mở va li của cô ấy.

Hot weather makes me feel tired. (causes me to feel tired)

Thời tiết nóng nực làm tôi cảm thấy mệt mỏi.

Her parents wouldn’t let her go out alone. (=wouldn't allow her to go out)

Cha mẹ cô ấy sẽ không cho phép cô ấy ra khỏi nhà một mình.

Let me carry your bag for you.

Hãy để tôi mang giúp túi xách của anh.

Chúng ta nói “make somebody do...” (không nói 'to do'), nhưng dạng thụ động là “(be) made to do...” (infinitive có to):

Sally was made to open her case. (by the customs officer)

Sally đã bị buộc phải mở va li. (bởi các nhân viên hải quan)