Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

A. Có hai động từ trong mỗi câu sau đây:

I                       have lost       my keys

She                  can’t     come    to the party.

The hotel           was built      ten years ago.

Where   do you live?

B. Trong những ví dụ này have/can’t/was/do là những trợ động từ (auxiliary verbs)

“Have you locked the door?”

"Bạn đã khóa cửa chưa?"

“Yes, I have.” (= I have locked the door)

"Rồi, tôi đã khóa cửa rồi."

George wasn’t working but Janet was. (= Janet was working)

George đã không làm việc nhưng Janet thì có.

She could lend me the money but she won’t. (= she won't lend me the money)

Cô ấy có thể cho tôi mượn tiền nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó. (= cô ấy sẽ không cho tôi mượn tiền)

“Are you angry with me?”

"Bạn giận tôi đấy à?"

“Of course I’m not.” (= I'm not angry)

"Dĩ nhiên là không." (= tôi không giận đâu)

Hãy dùng do/does/did trong các câu trả lời ngắn ở thì present simple và past simple:

“Do you like onions?”

"Bạn có thích (ăn) hành không?"

“Yes, I do.” (=I like onions)

"Có, tôi thích." (= tôi thích hành)

“Does Mark smoke?”

"Mark có hút thuốc không?"

“He did but he doesn’t any more.”

"Anh ấy đã có hút nhưng bây giờ thì không hút nữa."

C. Chúng ta dùng have you/isn’t she?/do they? v.v... để biểu hiện sự quan tâm một cách lịch sự đến những gì người khác đã nói:

“I’ve just met Simon.”

"Tôi vừa mới gặp Simon."

“Oh, have you. How is he?”

"Ồ, thật ư? Anh ấy thế nào?"

“Liz isn’t well today.”

"Liz hôm nay không được khỏe."

“Oh, isn’t she? What’s wrong with her?”

"Ồ, thật vậy sao? Cô ấy bị làm sao vậy?"

“It rained everyday during our holiday.”

"Suốt kỳ nghỉ của chúng tôi ngày nào trời cũng mưa."

“Did it? What a pity!”

"Thế à? Thật là đáng buồn!"

Đôi khi chúng ta dùng các câu trả lời ngắn này để diển tả sự ngạc nhiên:

“Jim and Nora are getting married.”

"Jim và Nora sắp cưới nhau đấy."

“Are they? Really?”

"Họ cưới nhau? Thật vậy sao?"

D. Ta dùng trợ động từ với so và neither

“I’m feeling tired.”

"Tôi thấy mệt."

“So am I.” (= I'm feeling tired, too)

"Tôi cũng vậy." (=tôi cũng thấy mệt)

“I never read newspapers.”

"Tôi chưa bao giờ đọc báo cả."

“Neither do I.” (= I never read newspaper either)

"Tôi cũng chưa." (=tôi cũng chưa bao giờ đọc báo cả)

Sue hasn’t got a car and neither has Martin.

Sue không có xe hơi và Martin cũng không có.

Chú ý trật tự của câu sau so và neither (động từ đứng trước túc từ)

I passed the exam and so did Tom. (không nói 'so Tom did')

Tôi đã thi đậu và Tom cũng vậy.

Bạn có thể dùng nor thay vì neither:

“I can’t remember his name.”

"Tôi không thể nhớ được tên anh ấy."

“Nor can I” hoặc “Neither can I.”

"Tôi cũng vậy."

Bạn cũng có thể dùng “...not...either”:

“I haven’t got any money.”

"Tôi không có tiền."

“Neither have I.” hoặc “Nor have I” hay “I haven’t either.”

"Tôi cũng không có."

 I think so/I hope so v.v...

Sau một số động từ bạn có thể dùng so khi bạn không muốn lặp lại điều gì đó:

“Are those people English?” “I think so.” (= I think they are English)

"Những người đó là người Anh à?" "Tôi nghĩ vậy." (= Tôi nghĩ họ là người Anh)

“Will you be at home tomorrow morning?” “I expect so.” (= I expect I'll be at home...)

"Tối may anh có ở nhà không?" "Tôi nghĩ là có." (= Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà...)

“Do you think Kate has been invited to the party?” “I suppose so.”

"Bạn có nghĩ là Kate đã được mời dự tiệc không?" "Tôi cho là có đấy."

Bạn cũng có thể nói I hope so, I guess so và I’m afraid so.

Hình thức phủ định là

I think so           I don’t think so

I expect so        I don’t expect so

I hope so           I hope not

I’m afraid so       I’m afraid not

I guess so I guess not

I suppose so      I don’t suppose so hoặc

I suppose not.

“Is that woman American?” “I think so/I don’t think so.”

"Người phụ nữ kia là người Mỹ phải không?" "Tôi nghĩ là như vậy/Tôi không nghĩ là như vậy."

“Do you think it’s going to rain?” “I hope so/I hope not.”

"Bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?" "Tôi hy vọng là có/Tôi hy vọng là không."