BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Reported Speech 2 (Lối nói gián tiếp 2)

A. Không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn dùng cách nói gián tiếp (reported speech). Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ

direct:   Tom said: “New York is more lively than London.”

Tom đã nói :" New York thì sống động hơn là London."

reported            Tom said that New York is more lively than London.

(New York is still more lively. The situation hasn't changed)

Tom đã nói là New York thì sống động hơn là London.

(New York bây giờ còn sống động hơn. Tình huống đã không thay đổi)

direct:   Ann said: “I want to go to New York next year.”

Ann đã nói: " Tôi muốn đi đến New York vào năm tới."

reported            Ann said that she wants to go to New York next year.

(Ann still wants to go to New York next year)

Ann đã nói là cô ấy muốn đi đến New York vào năm tới.

 (Bây giờ Ann vẫn còn muốn đi New York vào năm tới)

Các câu trên vẫn còn đúng khi bạn đổi động từ sang quá khứ:

Tom said that New York was more lively than London.

Ann said that she wanted to go to New York next year.

Nhưng bạn phải dùng thể quá khứ khi có sự khác nhau giữa những gì đã được nói và những gì thực sự đúng ở thực tế. Khảo sát ví dụ sau:

You met Sonia a few days ago.

Bạn đã gặp Sonia vài ngày trước đó

She said: “Jim is ill.” (direct speech)

Cô ấy nói: "Jim bị bệnh "(trực tiếp)

Later that day you see Jim. He is looking well and carrying a tennis racket

Sau hôm đó ít lâu bạn gặp Jim. Anh ấy trông khỏe mạnh và đang mang theo một cái vợt tennis.

You say:

“I didn’t expect to see you, Jim. Sonia said you were ill.”

Tôi không nghĩ là tôi gặp anh, Jim à. Sonia đã nói là anh đã bị bệnh.

(không nói “Sonia said you are ill”, bởi vì rõ ràng là anh ấy bây giờ đang mạnh khỏe.)

B. Say và tell

Nếu bạn đề cập đến người mà bạn đang nói chuyện, hãy dùng tell:

Sonia told me that you were ill. (not 'Sonia said me')

Sonia đã nói với tôi là anh bị bệnh.

What did you tell the police? (not 'say the police')

Bạn đã nói gì với cảnh sát?

Những trường hợp khác dùng say:

Sonia said that you were ill (not 'Sonia told that...')

Sonia đã nói là anh đã bị bệnh.

What did you say?

Bạn đã nói gì vậy?

Nhưng bạn có thể nói “say something to somebody” (nói điều gì đó với ai đó, dùng say):

Ann said goodbye to me and left. (not 'Ann said me goodbye')

Ann đã chào tạm biệt với tôi và ra đi.

What did you say to the police?

Bạn đã nói gì với cảnh sát?

C. Tell/ask somebody to do something.

Chúng ta cũng dùng thể nguyên mẫu infinitive (to do/to stay etc) trong câu tường thuật gián tiếp  reported speech, đặc biệt với tell và ask, đối với câu ra lệnh (orders) hay yêu cầu (requests):

 direct   “Stay in bed for a few days”, the doctor said to me.

Bác sĩ đã bảo tôi: "Hãy nằm nghỉ vài ngày."

reported            The doctor told me to stay in bed for a few days.

Bác sĩ đã nói với tôi nằm nghỉ vài ngày.

 direct   “Don’t shout”, I said to Jim

"Đừng có la lên", tôi đã nói với Jim.

reported            I told Jim not to shout.

Tôi đã bảo Jim không được la.

 direct   “Please don’t tell anybody what happened”, Ann said to me.

Ann đã dặn tôi: "Xin anh đừng kể cho bất cứ ai về chuyện đã xảy ra."

reported            Ann asked me not to tell anybody what (had) happened.

Ann đã yêu cầu tôi không nói cho ai về chuyện đã xảy ra.

Bạn cũng có thể dùng  “...said to do something”:

The doctor said to stay in bed for a few days. (nhưng không nói 'The doctor said me...')

Bác sĩ đã bảo tôi nằm nghỉ vài ngày.