BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

If I knew... I wish I new

A. Hãy xem xét ví dụ sau:

Sue wants to phone Paul but she can’t do this because she doesn’t know his number. She says:

Sue muốn gọi điện cho Paul nhưng cô ấy không thể gọi được vì cô ấy không biết số điện thoại của anh ấy. Cô ấy nói:

If I knew his number, I would phone him.

Nếu tôi biết số điện thoại của anh ấy tôi sẽ gọi đến anh ấy.

Sue nói: If I knew his number... (nếu tôi biết số điện thoại của anh ấy...) cho chúng ta biết rằng Sue không biết số điện thoại của Paul. Cô ấy đang giả định một tình huống. Nếu... Trên thực tế, cô ấy không biết số điện thoại của Paul.

Khi bạn giả định ra một tình huống như vậy, bạn dùng cấu trúc if+thì quá khứ (if I knew/if you were/if we didn’t...) nhưng nghĩa của câu là hiện tại không phải quá khứ.

Tom would read more if he had more time. (but he doesn't have much time)

Tom sẽ đọc sách nhiều hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn. (nhưng anh ấy không có nhiều thời gian)

If I didn’t want to go to the party, I wouldn’t go. (but I want to go)

Nếu tôi không muốn đi dự tiệc, tôi sẽ không đi. (nhưng tôi muốn đi)

We wouldn’t have any money if we didn’t work. (but we work)

Chúng ta sẽ không có tiền nếu chúng ta không làm việc. (nhưng chúng ta có làm việc)

If you were in my position, what would you do?

Nếu anh ở địa vị của tôi, anh sẽ làm gì?

It’s a pity you can’t drive. It would be useful if you could.

Rất tiếc là bạn không biết lái xe. Nếu bạn biết lái xe thì thật có lợi.

B. Sau từ wish chúng ta cũng dùng thì quá khứ để diễn đạt một tình huống nào đó ở hiện tại.

Chúng ta dùng wish để nói rằng chúng ta lấy làm tiếc vì một điều gì đó không xảy ra theo ý chúng ta mong muốn.

I wish I knew Paul’s phone number.

(= I don't know it and I regret this)

Ước gì tôi biết được số điện thoại của Sue.

 

(=tôi không biết và tôi lấy làm tiếc)

Do you ever wish you could fly?

(you can't fly)

Có bao giờ bạn ước là bạn biết bay không?

 (bạn không thể bay được)

It rains a lot here. I wish it didn’t rain so often.

Ở đây trời mưa nhiều quá. ớc gì trời đừng có mưa thường xuyên như vậy.

It’s very crowded here. I wish there weren’t so many people. (but there are a lot of people)

Ở đây thật đông người. ớc gì đừng có đông người đến thế. (nhưng thực tế có nhiều người)

I wish I didn’t have to work. (but I have to work)

Ước gì tôi không phải làm việc. (nhưng tôi phải làm việc)

C. Sau if và wish, bạn có thể dùng were thay vì dùng was (if I were/I wish I were...) Bạn có thể nói:

If I were you, I wouldn’t buy that coat hoặc If I was you...

Nếu tôi là anh tôi sẽ không mua cái áo khoác đó.

I’d go out if it weren’t raining hoặc if it wasn’t raining...

Tôi sẽ ra ngoài nếu như trời không mưa.

I wish it were possible hoặc I wish it was possible.

Ước gì điều đó có thể xảy ra.

D. Ta thường không dùng would trong mệnh đề if hay sau wish:

If I were rich, I would have a yacht. (không nói 'If I would be rich')

Nếu tôi giàu có tôi sẽ có một chiếc du thuyền.

I wish I had something to read. (không nói 'I wish I would have')

Ước chi tôi có cái gì đó để đọc nhỉ.

Đôi khi ta cũng có thể dùng wish... would: “I wish you would listen”. Xem UNIT 40C.

E. Để ý rằng could đôi khi có nghĩa “would be able to” và đôi khi có nghĩa “was/were able to”:

You could get a job more easily. (you could get = you would be able to get)

If you could speak a foreign language? (you could speak = you were able to speak)

Bạn có thể tìm được việc dễ dàng nếu bạn có thể nói được một ngoại ngữ.