BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Had better. It’s time...

A. Had better (I’d better/you’d better)

I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm:

I have to meet Ann in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late.

Tôi phải gặp Ann sau 10 phút nữa. Tốt hơn là tôi nên đi ngay, nếu không tôi sẽ bị trễ.

“Shall I take an umbrella?” “Yes, you’d better. It might rain.”

"Tôi có nên mang theo dù không?" "Nên chứ. Trời có thể mưa đó."

We’d better stop for petrol soon. The tank is almost empty.

Chúng ta nên dừng lại đổ xăng sớm đi. Bình xăng gần như cạn hết rồi.

Hình thức phủ định là I’d better not (=I had better not):

A: Are you going out tonight?

Tối nay bạn có đi chơi không?

B: I’d better not. I’ve got a lot of work to do.

Tốt hơn là tôi không đi. Tôi có nhiều việc phải làm.

You don’t look very well. You’d better not go to work today.

Bạn trông không được khỏe lắm. Tốt hơn là hôm nay bạn đừng đi làm.

Bạn cũng có thể dùng had better khi bạn muốn cảnh cáo hay nhắc nhở ai đó rằng họ phải làm điều gì đó:

You’d better be on time/You’d better not be late. (or I’ll be very angry)

Anh tốt hơn là nên đi đúng giờ/Anh tốt hơn là đừng trễ nữa. (nếu không tôi sẽ rất giận)

Hãy ghi nhớ:

 Dạng had better thường được viết tắt là: I’d better/you’d better... trong tiếng Anh giao tiếp:

I’d better phone Carol, hadn’t I?

Tôi sẽ gọi điện thoại cho Carol, có nên không?

 Had là dạng quá khứ (past form), nhưng trong cụm từ này nó mang nghĩa hiện tại hay tương lai, không phải quá khứ (present or future not past):

I’d better go to the bank now/tomorrow.

Tốt hơn là tôi nên đến ngân hàng ngay bây giờ/vào ngày mai.

 Ta nói I’d better do... (không nói “to do”):

It might rain. We’d better take an umbrella. (not “we'd better to take”)

Trời có thể mưa. Tốt hơn là chúng ta nên mang theo dù.

B. Had better và should.

Had better có nghĩa tương tự như should (xem UNIT 33A), nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

Ta chỉ dùng had better cho những tình huống đặc biệt (không dùng trong những trường hợp tổng quát).

Còn should được dùng cho tất cả các trường hợp khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên:

It’s cold today. You’d better wear a coat when you go out. (a particular situation)

Hôm nay trời lạnh. Tốt hơn là bạn nên mặc áo khoác khi đi ra ngoài. (một tình huống đặc biệt)

I think all drivers should wear seat belts. (in general - không nói had better wear)

Tôi nghĩ là tất cả các tài xế nên đeo dây lưng an toàn. (một cách tổng quát)

Cũng vậy, đối với had better, luôn luôn có một mối nguy hiểm hay chuyện không hay nếu bạn không làm theo lời khuyên. Còn should chỉ mang ý nghĩa "đó là một việc nên làm". Hãy so sánh:

It’s a great film. You should go and see it. (but no danger, no problem if you don't)

Thật là một cuốn phim hay. Bạn nên đi xem nó. (bạn không xem cũng không có vấn đề gì)

The film starts at 8.30. You’d better go now or you’ll be late.

Cuốn phim bắt đầu lúc 8 giờ 30. Bạn nên đi ngay bây giờ nếu không bạn sẽ trễ.

C. It's time...

Bạn có thể nói: It’s time (for somebody) to do something (đã đến lúc một người làm việc gì đó):

It’s time to go home/It’s time for us to go home.

Đến lúc chúng ta đi về nhà rồi.

Bạn cũng có thể nói:

It’s late. It’s time we went home.

Trễ rồi. Đã đến lúc chúng ta đi về nhà.

Trong câu này chúng ta dùng went - dạng quá khứ (past) nhưng nó mang nghĩa hiện tại hay tương lai (không mang nghĩa quá khứ)

It’s 10 o’clock and he’s still in bed. It’s time he got up. (không nói “It's time he gets up”)

Đã 10 giờ rồi mà anh ấy còn ở trên giường. Đã đến lúc  anh ấy dậy rồi.

It’s time you did something = Lẽ ra bạn đã nên làm hay khởi sự làm công việc đó rồi. Chúng ta dùng cấu trúc này để phê phán hay phàn nàn ai đó:

It’s time the children were in bed. It’s long after their bedtime.

Đã đến lúc bọn trẻ phải đi ngủ rồi. Đã quá giờ đi ngủ của chúng lâu rồi.

The windows are very dirty. I think it’s time we cleaned them.

Các cửa sổ bẩn quá. Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải lau chùi chúng rồi.

Bạn cũng có thể nói It’s about time..., It’s high time ... để làm mạnh hơn tính chất phê phán:

Jack is a great talker. But it’s about time he did something instead of just talking.

Jack là một tên khoác lác. Nhưng đã đến lúc hắn ta phải làm một việc gì đó thay vì chỉ nói suông.

You’re very selfish. It’s high time you realised that you’re not the most important person in the world.

Anh thật ích kỷ. Đã đến lúc anh phải nhận thức rằng anh không phải là người quan trọng nhất trên thế giới này.