BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Should (2)

A. Bạn có thể dùng should sau một số động từ, đặc biệt là các động từ sau:

suggest (gợi ý, đề nghị),

propose (đề nghị),

recommend (tiến cử, giới thiệu)

insist (khẩn khoản, nài nỉ)

demand (yêu cầu)

They insisted that we should have dinner with them.

Họ nài nỉ chúng tôi dùng cơm tối với họ.

I demanded that we should apologise.

Tôi yêu cầu anh ấy phải xin lỗi.

What do you suggest I should do?

Bạn đề nghị tôi nên làm gì?

Cũng tương tự như vậy, should có thể được dùng sau: suggestion/ proposal/ recommendation v.v...

What do you think of Jane’s suggestion that I should buy a car?

Anh nghĩ gì về lời gợi ý của Jane rằng tôi nên mua một chiếc xe hơi?

và sau các cụm từ: “It’s important/vital/necessary/essential that...”

It’s essential that you should be here on time.

Điều thiết yếu là bạn nên đến đây đúng giờ.

B. Bạn cũng có thể bỏ should khỏi tất cả các câu ở phần A:

It’s essential that you be here on time. (=that you should be here)

I demanded that he apologise.

What do you suggest I do?

Dạng này (you be/he apologise...) đôi khi được gọi là subjuctive (lối giả định).

Và bạn cũng có thể dùng với thì hiện tại (present) hay quá khứ (past):

It’s essential that you are here on time.

I demanded that he apologised.

Cẩn thận khi dùng suggest. Bạn không được dùng to... (to do/to buy etc) sau suggest:

What do you suggest we should do?

hoặc

What do you suggest we do? (Nhưng không nói 'What do you suggest us to do?')

Bạn đề nghị chúng ta nên làm gì?

Jane suggested that I (should) buy a car.

hoặc

Jane suggested that I bought a car. (nhưng không nói “Jane suggested me to buy”)

Jane đã gợi ý tôi nên mua một chiếc xe.

Đối với dạng suggest -ing xem UNIT 52.

C. Bạn có thể dùng should sau một số tính từ, đặc biệt là:

strange :lạ lùng

odd       :kỳ lạ

funny    :buồn cười

typical   :điển hình

natural  :tự nhiên

interesting         :thú vị, lý thú

surprised . :ngạc nhiên

surprising  :kinh ngạc

It’s strange that he should be late. He’s usually on time.

Thật lạ lùng là anh ấy có thể trễ. Anh ấy thường đúng giờ mà.

I was surprised that she should say such a thing.

Tôi đã ngạc nhiên rằng cô ấy lại nói một điều như vậy.

D. If... should...

Bạn có thể nói “If something should happen...” (nếu điều gì đó xảy ra...) Ví dụ như:

If Tom should phone while I’m out, tell him I’ll phone him back later.

Nếu Tom có gọi điện lúc tôi ra ngoài, nói với anh ấy là tôi sẽ gọi cho anh ấy sau.

 “If Tom should phone” tương tự như “If Tom phones”. Với should người nói cảm thấy khả năng xảy ra nhỏ hơn. Xét một ví dụ khác:

I’ve left the washing outside. If it should rain, can you bring it in?

Tôi đang phơi đồ bên ngoài. Nếu trời mưa bạn có thể mang chúng vào được không?

Bạn cũng có thể đặt should ở đầu câu trong các ví dụ này (should something happen...):

Should Tom phone, can you tell him I’ll phone him back later?

E. Bạn có thể dùng  I should.../I shouldn't... để đưa ra lời khuyên với ai đó. Ví dụ như:

“Shall I leave now?” “No, I should wait a bit longer.” (if I were you)

"Tôi có nên đi bây giờ không?" "Không, tôi sẽ đợi thêm một chút nữa." (nếu tôi là anh)

Ở đây “I should wait” = nếu tôi là anh, tôi sẽ đợi, tôi khuyên anh nên đợi. Xét thêm 2 ví dụ:

It’s very cold this morning. I should wear a coat when you go out.

Sáng nay trời rất lạnh. Tôi sẽ mặc áo khoác khi đi ra ngoài (nếu tôi là anh).

I shouldn’t stay up too late. You’ll be tired tomorrow.

Tôi sẽ không thức khuya (nếu tôi là anh). Ngày mai anh sẽ bị mệt.