BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

May and might (1)

A. Xét tình huống sau:

You are looking for Bob. Nobody is sure where he is but you get some suggestions.

Bạn đang tìm Bob. Không ai chắc chắn anh ấy đang ở đâu nhưng bạn có vài gợi ý.

You:     Where’s Bob?

Bob đang ở đâu?

He maybe in his office.

(=Có lẽ anh ấy ở trong văn phòng của anh ấy)

He might be having lunch.

(=Có lẽ anh ấy đang dùng cơm trưa)

Ask Ann. She might know.

(=Hỏi Ann. Có lẽ cô ấy có thể biết)

Chúng ta dùng may hay might để nói một điều gì đó có khả năng xảy ra. Bạn có thể dùng may hay might đều được, bạn có thể nói:

It may be true. or It might be true. (=perhaps it is true).

Điều đó có thể đúng.

She might know or she may know.

Có thể cô ấy biết.

Hình thức phủ định là may not hay might not (hay mightn’t).

It might not be true. (perhaps it isn't true).

Điều đó có thể không đúng.

I’m not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. (perhaps I don't have enough).

Tôi không chắc là có thể cho anh mượn tiền được hay không. Có thể là tôi không có đủ tiền.

B. Để nói về quá khứ chúng ta có thể dùng may have (done) hay might have (done)

A: I wonder why Kay didn’t answer the phone.

Tôi không hiểu tại sao Kay lại không trả lời chuông cửa.

B: She may have been asleep. (=perhaps she was asleep)

Có lẽ lúc đó cô ấy đang ngủ.

A: I can’t find my bag anywhere.

Tôi không thể tìm thấy cái túi ở đâu cả.

B: You might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)

Có thể anh đã để quên nó ở cửa hàng rồi.

A: I was surprised that Sarah wasn’t at the meeting.

Tôi ngạc nhiên vì Sarah đã không dự họp.

B: She might not have known about it. (perhaps she didn't know)

Cô ấy có thể đã không biết về cuộc họp.

A: I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday.

Tôi tự hỏi tại sao hôm qua Colin lại có  một tâm trạng buồn như vậy.

B: He may not have been feeling well. (=perhaps he wasn't feeling well)

Anh ấy có thể đã không được khỏe.

C. Đôi khi could có nghĩa tương tự như may và might

The phone’s ringing. It could be Tim. (= it may/might be Tim)

Điện thoại reo kìa. Có thể là Tim gọi đó.

You could have left your bag in the shop. (=you may/might have left it...)

Có lẽ anh đã để quên túi xách ở cửa hàng.

Nhưng ở thể phủ định (negative) couldn’t lại có nghĩa khác với may not và might not:

She was too far away, so she couldn’t have seen you. (it is not possible that she saw you)

Cô ấy đã đi rất xa rồi, vì vậy cô ấy không thể nhìn thấy anh.

A: I wonder why she didn’t say hello.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không chào tôi.

B: She might not have seen you. (perhaps she didn't see you; perhaps she did)

Cô ấy có thể đã không nhìn thấy anh. (Có thể cô ấy nhìn thấy và có thể không nhìn thấy anh)