Present perfect continuous (Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

A. It has been raining. Xem ví dụ sau:

Is it raining?

No, but the ground is wet.

It has been raining.

Trời mới vừa mưa xong.

Have/has been -ing là thì present perfect continuous.

I/we/they/you     have (=I've etc.) been     doing

I/we/they/you     have (=I've etc.) been     waiting

I/we/they/you     have (=I've etc.) been     playing

etc.

he/she/it            has (=he's ect.) been     doing

he/she/it            has (=he's ect.) been     waiting

he/she/it            has (=he's ect.) been     playing etc.

Ta dùng thì present perfect continuous khi nói về những hành động đã kết thúc gần đây hay mới vừa kết thúc và kết quả của nó có sự liên hệ hay ảnh hưởng tới hiện tại:

You’re out to breath. Have you been running? (you are out of breath now)

Bạn trông mệt đứt hơi. Bạn vừa mới chạy phải không? (hiện giờ anh ấy như đứt hơi).

Paul is very tired. He’s been working very hard. (he's tired now)

Paul rất mệt. Anh ấy vừa mới làm việc rất căng. (bây giờ anh ấy đang mệt).

Why are your clothes so dirty? What have you been doing?

Sao quần áo bạn bẩn thế. Bạn vừa mới làm gì vậy?

I’ve been talking to Carol about the problem and she thinks that ...

Mình vừa mới đề cập đến vấn đề của Carol và cô ấy nghĩ là ...

B. It has been raining for two hours. Xét ví dụ sau:

It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.

Trời đang mưa. Trời đã mưa được hai giờ rồi và bây giờ còn đang mưa.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours.

Trời đã mưa được hai tiếng đồng hồ.

Chúng ta dùng thì present perfect contiuous cho những trường hợp này, đặc biệt là dùng với how long, for ... và since... Hành động là vẫn đang xảy ra (như ví dụ trên) hay vừa mới chấm dứt.

How long have you been learning English? (you're still learning English)

Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi? (bạn vẫn đang còn học tiếng Anh)

Tim is watching television. He has been watching television for two hours.

Tim đang xem TV. Anh ấy đã xem TV được hai giờ rồi.

Where have you been? I have been looking for you for the last half hour.

Anh đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi.

George hasn’t been feeling well recently.

George vừa mới cảm thấy khỏe gần đây.

Chúng ta có thể dùng thì present perfect continuous để chỉ những hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian:

Debbie is a very good player tennis. She’s been playing since she was eight.

Debbie là một vận động viên quần vợt rất giỏi. Cô ấy đã chơi quần vợt từ khi lên tám.

Every morning they meet in the same cafô. They’ve been going there for years.

Mỗi sáng họ lại gặp nhau ở cùng một quán cà phê. Họ đã đến quán đó nhiều năm rồi.

C. So sánh I am doing (xem UNIT 1) và I have been doing

Don’t disturb me now. I am working .

Đừng quấy rầy tôi bây giờ. Tôi đang làm việc.

I’ve been working hard, so now I’m going to have a rest.

Tôi đã làm việc nhiều rồi nên bây giờ tôi sẽ đi nghỉ.

We need an umbrella. It’s raining.

Chúng tôi cần một cây dù. Trời đang mưa.

The ground is wet. It’s been raining.

Mặt đất còn ướt. Trời đã mưa.

Hurry up ! We’re waiting.

We’ve been waiting for an hour.