BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Anh Ngữ Sinh Động Bài 146

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 146. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay có chủ đề là “Asking a  Favor,” nhờ ai  giúp chuyện gì đặc biệt—asking someone to do something special for you. Ta nghe mẩu Ðàm thoại Thương Mại giữa Ms. Palmer và Bill Martin, một đồng nghiệp của bà. A favor = làm ơn  Do someone a favor = giúp đỡ ai chuyện gì. Bà mẹ bà Palmer bị  bịnh, bà phải lấy máy bay  đi Miami hôm nay, mà ngày mai bà phải họp với Ông Bob Myers của hãng Dover, Ltd. [Ltd.=Limited.]  Bà gọi điện thoại tới nhà người bạn đồng sở là ông Bill Martin nhờ Bill thay bà họp với ông Bob Meyers ngày mai. Bà  nói:  "Sorry to call you at home" =xin lỗi phải gọi điện thoại ở nhà anh. I’ve got a problem= tôi có chuyện khó khăn phải giải quyết. My mother is quite ill,  and I have to fly to Miami today = Má tôi bị bịnh nặng, tôi phải lấy máy bay đi Miami hôm nay.

Ill=sick=bị bịnh. Hate=ghét, ngại, không thích. I hate to ask,  but…  tôi  rất ngần ngại phải xin nhờ anh, nhưng…Would you mind meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow? =xin anh cảm phiền thay tôi gặp ông  Myers thuộc công ty trách nhiện hữu hạn Dover ngày mai được không? I’ll be happy to help out=tôi rất vui lòng được giúp chị. What time do you expect Mr. Myers to arrive? chị  đoán chừng nào Ông Myers sẽ tới? [To expect=mong đợi, nhưng trong  câu này có nghĩa như suppose, presume, guess, đoán chừng.]  I’d like to apologize for this inconvenience=tôi xin lỗi vì chuyện làm phiền này. Don’t worry about it.= Xin chị đừng lo. I’ll take care of everything here.=Tôi sẽ lo mọi chuyện ở sở. I certainly hope that your mother is feeling better.=Tôi hy vọng tình trạng của cụ khá hơn. 
 
 CUT 1
 Business Dialog: Asking a Favor
 
 Larry: Business Dialog
 
 Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

 Ms. Palmer calls Bill Martin to ask a favor.

SFX: Telephone call

Martin: Hello.

Palmer: Hello, Bill.  Sorry to call you at home.

Martin: No problem.  What can I do for you?

Palmer: I’m afraid I’ve got a problem.

My mother is quite ill, and I have to fly to Miami today.

I hate to ask, but would you mind meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow?

Martin: I’m sorry to hear about your mother.

I’d be happy to help out.

What time do you expect Mr. Myers to arrive?

Palmer: He’ll be there at ten thirty.

Martin: Okay, I’ll meet him then.

Palmer: Thanks!

Again, I’d like to apologize for this inconvenience.

Martin: Don’t worry about it.

I’ll take care of everything here.

And I certainly hope your mother is feeling better.

Palmer: Thank you.

I hope I can be back by Wednesday, but I’m just not sure right now.

Martin: Sure, I understand.

Palmer: Thanks again.  I appreciate it.

I’ll call you tomorrow afternoon around four o’clock.

Martin: Fine.  I’ll talk with you then.

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe và lập lại bốn câu mẫu dùng khi nhờ ai một việc. Ðể ý đến những câu trong tiến trình xin giúp của bà Palmer: 1. A starter: câu mở đầu:  I’m afraid I’ve got a problem. 2. State the problem (nói vấn đề khó khăn của mình): My mother is quite ill, and I have to fly to Miami today. 3. Asking a favor  (xin giúp): I hate to ask, but would you mind  meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow? 4. Say thanks and apologies (cám ơn và xin lỗi): Again, I’d like to apologize for this inconvenience. Xin  nghe và lập lại.

CUT 2
Focus on Functions: Asking a favor

Larry: Focus on Functions: Asking a favor

Larry: Listen and Repeat.

Eliz: What can I do for you?

(pause for repeat)

Eliz: I’m afraid I’ve got a problem.

(pause for repeat)

Eliz: I hate to ask, but...

(pause for repeat)

Eliz: Would you mind meeting Bob Myers?

(pause for repeat)

Eliz: I’d be happy to help out.

(pause for repeat)

Eliz: I’d like to apologize for this inconvenience.

(pause for repeat)

Eliz: Don’t worry about it.

(pause for repeat)

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách  giúp Văn hoá, ta nghe Gary Engleton chỉ những bước trong một tiến trình  nhờ giúp.  Ta đã học về những câu Ms. Palmer dùng: Sorry to call you at home. I’m afraid I’ve got a problem. My mother is quite ill, and I have to fly to Miami today. I hate to ask, but would you mind meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow? Again, I’d like to apologize for this inconvenience.  

CUT  3
Gary’s Tips: Asking a favor

Larry: Gary’s Tips.

Gary discusses asking a favor.

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth!   Today I’ll be talking about asking a favor.

When you ask a favor, you usually include some form of apology, because you are asking someone to do something special.

In today’s Business Dialog, Ms. Palmer calls Bill Martin at home to ask a favor.

Before Ms. Palmer asks her favor, she apologizes for calling Bill at home, using the expression, “Sorry.”

Bill accepts the apology by saying “No problem.”

Martin: Hello.

Palmer: Hello, Bill.  Sorry to call you at home.

Martin: No problem.  What can I do for you?

Palmer: I’m afraid I’ve got a problem.

Gary: When Ms. Palmer asks her favor, she uses very polite language, and includes the expression “I hate to ask, but ...”

Palmer: My mother is quite ill, and I have to fly to Miami today.

I hate to ask, but would you mind meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow?

Martin: I’m sorry to hear about your mother.

I’d be happy to help out.

Gary: Bill shows that he understands and shares Ms. Palmer’s feelings when he says, “I’m sorry to hear about your mother.”

In this case, “I’m sorry” is an expression of sympathy; it is not an apology.

Let’s listen again:

Palmer: I hate to ask, but would you mind meeting Bob Myers of Dover, Ltd. tomorrow?

Martin: I’m sorry to hear about your mother.

I’d be happy to help out.

Gary: The expression “I’d be happy to help out” is a good way to agree to do a favor for someone.

 As the conversation continues, Ms. Palmer thanks Bill several times and again apologizes for the trouble.

Palmer: Thanks!

Again, I’d like to apologize for this inconvenience.

Martin: Don’t worry about it.

I’ll take care of everything here.

And I certainly hope your mother is feeling better.

Palmer: Thank you.

Gary: Bill uses the expression “Don’t worry about it” to reassure Ms. Palmer.

When you ask a favor, you will use several of the language functions we have been studying:  requesting, apologizing, and thanking.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips.

Eliz: Thanks, Gary!

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta ôn lại những câu chủ chốt cần khi nhờ ai việc gì. Nếu muốn nói,”Tôi rất ngại phải hỏi bạn, nhưng tôi đang gặp một chuyện  khó khăn,” quí-vị nói sao? I hate to ask you, but I’ve got a problem. Nếu một người bạn nói,” My mother is quite ill,” thì quí-vị trả lời ra sao? I’m sorry to hear about your mother. Nếu có người hỏi “Would you mind opening the window?” và quí-vị sẵn lòng giúp mở cửa sổ, thì trả lời thế nào? --Not at all.  [hay Of  course,  not.]. Trong đoạn sắp tới, xin để ý đến những câu lịch sự mà Ms. Palmer dùng như: Sorry to call you at home. Xin lỗi phải gọi điện thoại tại nhà riêng của ông. I’m afraid I’ve got a problem…Tôi e rằng tôi gặp chuyện khó khăn…I hate to ask, but would you mind…? Tôi rất ngại phải xin, nhưng ông có cảm phiền giúp  không…Ta cũng để ý những câu Bill Martin dùng: No problem. Không  sao. What can I do for you? Tôi có thể giúp gì cho chị? I’m sorry to hear about your mother. Tôi buồn nghe tin má chị bị bịnh. I’d be happy to help out. Tôi rất vui lòng giúp chị. Don’t worry about it. Xin chị đừng lo. I’ll take care of everything here. Tôi sẽ lo mọi chuyện ở sở cho chị. Xin nghe lại.

CUT 4
[same  as  cut  3] 

Closing

Eliz: Well, our time is up.  Tune in again next time for Functioning in Business.  See you then!

Quí vị vừa học xong bài 146 trong Chương Trình  Anh Ngữ Sinh Ðộng  New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.