Anh Ngữ Sinh Động Bài 144

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English Bài 144. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Nhớ lại trong bài trước, Kathy hỏi chuyện anh Mike Johnson, làm nhân viên kế toán ở  phân vụ cho vay trong Ngân hàng Stagecoach Bank loans department ở San Francisco.  Anh  dùng xe  đạp đi làm. Anh  cho  rằng nhà cầm quyền thành phố San Francisco cần làm nhiều hơn để giúp  những người đi xe  đạp. 

Ta hãy ôn lại mấy câu trong bài trước:

Is it safe to ride your bike on the streets of San  Francisco? = Lái xe đạp có an toàn trên đường phố San Francisco không?

Is the city  government doing anything  to make bike riding safer? = Nhà  cầm quyền thành phố có làm gì cho việc lái xe đạp được an toàn hơn không?

Last year they made bike lanes along some of the major streets = Năm ngoái nhà  cầm quyền thành phố làm những con đường nhỏ  dành riêng cho xe đạp dọc theo vài đường phố chính. 

Ôn lại mấy  câu If clauses:

If more more people rode bikes, there  would be fewer cars on the road.= Nếu như có nhiều người dùng xe  đạp hơn thì sẽ có ít xe  hơi hơn trên đường phố.

If more people rode bikes, there would be less air pollution = Nếu như có nhiều người dùng xe đạp hơn thì sẽ có ít ô nhiễm không khí hơn. 

If  there were fewer cars on the road, there would be fewer car accidents = Ví thử như nếu có ít xe hơi hơn trên đường phố thì sẽ có ít tai nạn xe hơi hơn. 

Ðối với động từ BE ở câu điều kiện giả sử, ta dùng WERE cho tất cả các ngôi. Trong phần tới, quí vị nghe một  câu  rồi tuỳ  ý nghĩa trong bài  học mà trả lời,  và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

 Cut 1  

 Language Focus.  Listen and answer.

 
 Larry:   Listen and answer.
 
    Listen for the bell, then say your answer.
 
 Max: If more people rode bikes, would there be more air pollution?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: No, there wouldn’t.
 
 Max: There would be less air pollution because there would be fewer cars.
 
 (short pause)
 
 Max: If there were fewer cars on the road, would there be more accidents?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: No, there would be fewer accidents if there were fewer cars.
 
  (short pause)
  
 Max: If some streets were for bicycles only, would it be safer to ride a bike?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: Yes, it would.  It would be much safer.
 
 (short pause)
  
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong phần tới ta nghe lại mẩu đàm thoại giữa Freddy và Stephanie. Freddy mời  Stephanie  đi xem hát bóng (ci nê ma) nhưng cô phải làm bài tập Anh văn. Stephanie has to do her English homework.  Xin nghe.
 
 Cut 2

 Daily Dialogue: Making a Date (Part 3)
 
 Larry:  Daily Dialogue: Making a Date (Part 3)
 
 Larry: Listen to the conversation.
 
  SFX:  phone ring
 
 Stephanie: Hello?
 
 (short pause)
 
 Freddy: Hi, Stephanie.  This is Freddy.
 
 (short pause)
 
 Stephanie: Oh...  hi...  Freddy.
 
 (short pause)
 
 Freddy: Would you like to go to a movie tonight?
 
 (short pause)
 
 Stephanie: Oh, Freddy, I’m sorry, but I can’t.
 
 (short pause)
 
 Freddy: Why not?
 
 (short pause)
 
 Stephanie: I have to wash my hair.
 
 (short pause)
 
 Freddy: That’s okay.  I’ll wait.
 
 (short pause)
 
 Stephanie: No, really, I can’t.
 
 (short pause)
 
  I have to give my dog a bath.
 
 (short pause)
 
 Freddy: No problem.  I’ll help you.
 
 (short pause)
 
 Stephanie: I just can’t, Freddy.
 
 (short pause)
 
  I have to do my English homework.
 
 (short pause)
 
 Freddy: I’ll do it for you!
 
 (short pause)
 
 Stephanie: Really??
 
 (short pause)
 
  OK.  I’ll see you at six!
 
 (short pause)
  
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong phần tới, ta nghe Câu đố trong tuần Question of  the Week. Quí vị sẽ  nghe mô tả một lá cờ và đoán xem đó là cờ xứ nào. A flag=cờ. Describe=mô tả.  I’ll describe a flag to you, and you tell me the name of the country.=tôi sẽ mô tả một lá cờ cho bạn, và bạn sẽ cho tôi biết  đó là cờ xứ nào.  Star=ngôi sao. Rectangle=hình chữ nhật.  In the center=ở  giữa. Circle=một vòng. Ôn lại về mầu  sắc: red=đỏ;  green=xanh lá cây; blue=xanh da trời, white=trắng,  yellow=vàng; orange=mầu cam. Whose flag is it? Ðó là cờ của xứ nào?  On the right=bên phải; on the left=bên trái;  in the center=ở  giữa.

CUT 3

 Question of the Week (question): “Whose flag is it?”
 
 Larry: Question of the Week!
  
 UPBEAT MUSIC
 
  Max: Once again it’s time for Question of the Week.
 
  Today our question is “Whose flag is it?”
 
  I’ll describe a flag to you, and you tell me the name of the country.
 
  First question:  Which flag is red... with five yellow stars?
 
  Which flag is red with five yellow stars?
 
  Question number two:
 
  Which flag has a green rectangle on the left....a white rectangle in the center...and a red rectangle on the right?
 
  Which flag has a green rectangle on the left, a white rectangle in the center, and a red rectangle on the right?
 
  Question number three:
 
  Which flag is blue... with a circle of little yellow stars... in the center?
 
  Which flag is blue with a circle of little yellow stars  in the center?
 
  Listen to our next show for the answers to these questions.
 
 MUSIC 
 
 Vietnamese Explanation


Trong phần Câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe chuyện Larry  tính đi lựa mua một máy vi tính mới. Larry thinks he will go shopping for a new computer. Run=làm chạy. Our  computer at home can’t run the newest programs.=cái máy vi tính của chúng tôi ở nhà  không chạy được những thảo trình mới nhất. Computers are not very expensive those days.=Dạo này  máy vi tính không quá mắc (đắt) nữa. Do you remember how expensive they  were just a few years ago=Cách đây chỉ vài năm,  bạn còn nhớ máy vi tính đắt  thế nào không? Nhớ lại: Few=ít; a few=vài. Come  down=hạ. The prices have really come down.=giá thực sự đã hạ.  Do our family finances.=tính sổ sách chi tiêu trong gia đình chúng tôi. [finance=tài chính.]  It makes things a little easier when it  is time to pay taxes.=Máy vi tính giúp cho việc tính sổ dễ dàng hơn khi tới lúc phải trả  thuế.  Pay taxes=trả thuế; taxpayers=người đóng thuế. Play computer games.=chơi các trò chơi điện tử. Give something a try.=thử xem, try to see if something is  good or not. A  fun game=trò  chơi thích thú.
 
 Cut 4
 
 Story Interlude: Shopping for a New Computer; lựa  mua máy vi tính mới

 
 Larry: OK... and we’re off the air.
 
 Kathy: What are you doing this weekend, Larry?
 
 Larry: Well, I think I’ll go shopping for a new computer.
 
 Max: Really?
 
 Larry: Yes, our computer at home can’t run the newest programs.
 
  It’s very slow.
 
 Kathy: Computers are not very expensive these days.
 
 Max: Yeah.  I can’t believe how cheap they are now.
 
  Do you remember how expensive they were just a few years ago?
 
 Larry: Yes, the prices have really come down.
 
 Max: What will you use it for, Larry?
 
 Larry: Well, mostly for e mail.
 
  Also, I want to use it to do our family finances.
 
 Max: My wife and I do that.
 
  It makes things a little easier when it is time to pay taxes.
 
  And my son loves to play computer games.
 
 Larry: Actually, I was thinking I might give some of these computer games a try.
 
  “Computer Soldier” looks like a fun game.
 
 Max: That’s a great game!!
 
  I play…. I mean, my son plays it all the time.
 
 Kathy: Oh, you guys! [Ồ, mấy ông cũng mê chơi trò chơi trên  máy vi tính như trẻ con.]
 
 SFX: Elizabeth enters
 
 Larry: Oh, hi, Elizabeth.  I guess we’d better get started.
 
  Quiet, please.  Ready for Functioning in Business.
  
 Vietnamese  Explanation

Phần tới,  Functioning in Business,  là một  chương trình Anh ngữ Thương Mại Trung Cấp chú trọng vào tập tục và văn hoá trong thương trường Hoa Kỳ. Phần này nhan đề “A New Customer, Part 5” “Thân Chủ Mới, Phần 5.” Phần này chỉ cho ta cách xin ai làm ơn giúp mình, asking a favor. At  first I was a little upset.=Lúc đầu, tôi hơi bất mãn. But then Mr.Gomez reassured me.=Nhưng rồi Ông Gomez làm tôi yên lòng.  He assured me that he was familiar with my  company products.= ông ta đoan chắc với tôi là ông hiểu rõ sản phẩm của hãng tôi. Phân biệt: To reassure=làm yên lòng; to assure=bảo đảm.

Cut 5
 
 FIB Opening

 
 FIB MUSIC lead in and then background
 
 Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore.  Welcome to Functioning in Business!
 
 MUSIC swells and fades
 
 Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
 
  Today’s unit is “A New Customer, Part 6.”
 
    This program focuses on Asking a Favor.
 
 MUSIC
 
 Interview: Blake

 
 Larry: Interview
 
 
 Eliz: Today, we are talking to Mr. Charles Blake from his office in Beijing.
 
 SFX:  Phone beep
 
 Eliz: Hello Mr. Blake.
 
 Blake: Hello.
 
 Eliz: Today we’re listening to the end of your first conversation with Mr. Gomez at Federal Motors.
 
  You expected to meet Mr. Stewart Chapman.
 
 Blake: Yes, Mr. Chapman was called out of town suddenly on a personal matter.
 
  At first I was a little upset.
 
  But then Mr. Gomez reassured me.
 
 Eliz: OK.  Let’s listen to that part of the conversation.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation


Trong phần đàm thoại sắp tới, ta xem Ông Gomez hỏi Ông Blake chắc đi đường xa nên mệt, và mời ông vào phòng uống trà hay cà phê. You must be tired from your  trip.=chắc ông mệt sau cuộc hành trình.   Why don’t we go into the office and sit down and relax for a few minutes...?=Nào chúng ta hãy vào văn phòng ngồi nghỉ ngơi vài phút cho thoải mái. And  we can get coffee or tea if you’d like.=và chúng ta sẽ uống cà phê hay trà nếu ông thích.  

Cut 6

Dialog: FIB Dialog, Blake, first meeting with Gomez
 
 Larry: Dialog
 
 Larry:        Mr. Gomez apologizes for Mr. Chapman’s absence.
 
 Gomez:      Did you have a good trip  to New York?
 
 Blake:        Yes, and I’m looking forward to staying here for a few days  and doing 
 
                    some business.
 
 Gomez:       Great. Uh, Mr. Chapman asked me to apologize to you.
                     
                    He was called out of town on a personal matter very suddenly.
                   
        And he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as
 
         he gets back.
 
 Blake:         uh huh.
 
 Gomez: In the meantime, I’m quite familiar with International Robotics and your products...
 
  ...and so I’d like to work with you, if that would be all right.
 
 Blake: Okay, sure.  And I understand about Mr. Chapman’s absence.
 
  It’s no problem.
 
 Gomez: Great.
 
  Uh, you must be tired from your trip.
 
  Why don’t we go into the office and sit down and relax for a few minutes...
 
  And we can get some coffee or tea if you’d like.
 
 Blake: Okay, that sounds great.
 
 Gomez: Great.
 
 MUSIC

Vietnamese Explanation
 
Quí  vị vừa học xong bài 144 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.