Anh Ngữ Sinh Động Bài 143

Đây là Chương  Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 143.  Phạm  Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Chủ đề của bài học hôm  nay là câu  “I Ride My Bike to Work,” Tôi lái xe đạp đi làm. 

Bài hôm  nay cũng chú trọng vào thành  phố và giao thông (cities and transportation). Và cũng phân biệt cách dùng  chữ ‘‘would”  trong câu điều kiện (if clause), và chữ ‘‘should” nghĩa là  “nên.”  Bài này còn phân  biệt  cách  dùng hai loại danh từ  là count nouns  và noncount nouns. Thí dụ về count  nouns: cars,  bicycles; danh từ thuộc loại noncount nouns: water  (nước), pollution (ô nhiễm). Trong đoạn tới, ta nghe Max và Kathy bàn về Mike Johnson, một nhân viên kế toán nhà băng là khách sắp mời lên đài phát thanh để phỏng vấn. Mike Johnson works for a bank.=Mike Johnson làm ở ngân hàng. To ride/rode/ridden.= đi (xe), cưỡi. To ride a bike.=lái xe đạp.  [I ride my bike to work everyday.=tôi lái xe đạp đi làm hàng  ngày. I rode my bike to work last week.=tuần trước tôi  lái xe đap đi làm.  I’ve ridden my  bike to work all summer. Suốt mùa hè này tôi lái xe đạp đi làm.]   To ride a horse.=cưỡi ngựa.

Cut 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice over): Hello.  My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

 Today’s unit is “I Ride My Bike to Work.”

  This program focuses on cities and transportation.

 It focuses on “would” and “should.”

It also introduces the difference between count nouns (cars) and noncount nouns (pollution).

MUSIC

Kathy: Hello, Max.

Max: Hi, Kathy.

 Who’s our guest today?

Kathy: Mike Johnson.  He works for a bank.

 It’s his first time on our show.

Max: I’m looking forward to meeting him.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới,  Kathy hỏi chuyện Mike Johnson, một  nhân viên kế toán của ngân hàng Stagecoach Bank ở San Francisco. He  rides his bike to work.=anh ta đạp xe  đạp đi làm. A bike, a bicycle =xe đạp. To bike=lái xe đạp.  Bicycling, biking=lái xe đạp.  Exercise=luyện tập. An accountant=nhân viên kế toán. Loan=danh  tự có nghĩa là đi mượn, cho vay. Loans  department=phân vụ trong ngân hàng lo việc cho vay  tiền.  Loan là danh từ của  to lend/lent/lent=cho vay, cho  mượn.  May I have the loan of your sewing machine?=Xin bạn cho tôi mượn cái máy may của bạn. I need  to apply for a  loan from the bank.=Tôi cần vay tiền ở nhà băng. This book is on loan from the library.=quyển sách này mượn ở thư viện. A loaner=xe hơi của hãng sửa xe cho mượn trong khi  xe của mình đang chờ sửa. To borrow=vay, mượn (from someone). You can borrow these novels from the library.=bạn có thể mượn những cuốn tiểu thuyết này ở thư viện. Biking is great  exercise=đi xe đạp là một cách luyện tập rất tốt. It’s much better for the environment.= đi xe đạp  còn có lợi cho môi sinh. Environment=môi sinh. It’s much cheaper than driving a car.= đi xe đạp đỡ tốn  hơn xe hơi  nhiều. And  it’s faster than  taking the bus.=và xe  đạp còn nhanh hơn đi xe buýt  [vì xe buýt phải ngưng ở nhiều chỗ cho hành khách lên, xuống.]  Downtown=trung tâm kinh doanh  buôn bán  trong thành  phố. Nhận xét về cách dùng chữ “hơn”: Biking is much cheaper  than driving a car.= đi xe đạp rẻ hơn xe hơi.  Cheap=rẻ; cheaper=rẻ hơn, pretty=đẹp, prettier than=đẹp hơn. [Big=>bigger: nếu một  chữ tận cùng bằng một phụ  âm  (consonant) và  trước  đó chỉ  có một nguyên âm (vowel) thì  gấp đôi phụ âm  trước khi thêm ER. Pretty=>prettier: đổi y thành i trước khi thêm ER.] 

Expensive=đắt;  more expensive than=đắt hơn, beautiful=đẹp, more beautiful than.= đẹp hơn. Những tĩnh từ ngắn có một hay hai vần,  như short,  cheap,  small,  safe,  big, muốn so sánh hơn, thêm  ER vào cuối chữ và THAN: prettier than; cheaper than, smaller than, safer than, bigger than. Còn những tĩnh từ dài có trên hai vần như beautiful, expensive, khi sang thể so sánh hơn, thì dùng  MORE + Adj.+ THAN: More beautiful  than,  more  expensive than. Ngoại lệ: Good= tốt; better=tốt hơn. Bad=xấu, tệ, dở; worse=tệ hơn.  Little=ít.  Less=ít hơn. Far=xa; farther=xa hơn. [Nếu tĩnh từ ngắn đã  tận  cùng bằng  “e” thì chỉ  thêm “r” thôi: noble=>nobler than (cao thượng  hơn).]

Cut 2

Interview.  Mike Johnson: I work for Stagecoach Bank.

Larry: Interview

 Mike Johnson works in a bank in San Francisco.
 He rides his bike to work.

 Kathy: Now it’s time for today’s interview.
 
  Our guest today is Mike Johnson
 
  Hello, Mike.  Welcome to New Dynamic English.
 
 Mike: Hello, Kathy.  Thanks for inviting me.
 
 Kathy: Can you tell us a little about yourself?
 
 Mike: Well, I’m twenty three years old... and I live in San Francisco.
 
  I work for Stagecoach Bank in downtown San Francisco.
 
  I’m an accountant.
 
  I work in the loans department.
 
 Kathy: Do you live near your office?
 
 Mike: No, I live about five miles away, on the other side of San Francisco.
 
 Kathy: How do you get to work?  Do you drive?
 
 Mike: No, I don’t. I don’t have a car.
 
  I ride my bike to work.
 
 Kathy: Really?
 
 Mike: Yes, it’s much cheaper than driving a car.
 
  And it’s faster than taking the bus.
 
  It’s great exercise, too.
 
  And it’s much better for the environment!
 
 Kathy: Our guest is Mike Johnson.  We’ll talk more after our break.
 
  This is New Dynamic English.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong  đoạn tới, quí vị nghe mấy câu dùng thể so sánh hơn, như Riding a bike is cheaper than driving a car=lái xe đạp thì rẻ  hơn lái xe hơi;  It’s better for the environment=lái xe đạp tốt hơn cho môi sinh.

 Cut 3

 Language Focus. It’s cheaper than driving a car.
 
 Larry: Listen and repeat.
 
 Max: Mike rides his bike to work.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: It’s cheaper than driving a car.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: It’s faster than taking the bus.
 ,
 (pause for repeat)
 
 Max: It’s much better for the environment.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation


Trong phần tới, Kathy phỏng vấn Mike Johnson.  Mike thinks that more people should ride bikes.=Mike nghĩ nhiều người hơn nên lái xe đạp. A parking space.=chỗ  đậu xe hơi.  Do you think more people should ride their bikes to work?=Bạn có  nghĩ là nhiều người hơn nên lái xe đạp đi làm không? SHOULD=nên. Một cách  dùng của chữ “would” là dùng WOULD  ở mệnh đề chính của một câu chỉ điều kiện giả thiết (conditional). If more people rode bikes, there  would be fewer cars on the roads. Đây là một câu chỉ một giả thiết, một ước muốn chưa có thật ở hiện tại. Câu này gồm hai phần, phần mệnh đề phụ theo sau if,  và mệnh đề chính. Nhận xét là  ở  mệnh đề phụ if,  động từ ở hình thức giống như quá khứ đơn simple past, đúng ra là subjunctive   trong trường hợp câu trên thì là RODE, quá  khứ của ride. Nhưng nếu là động từ  “be” thì dùng “were” cho mọi ngôi. Và ở mệnh  đề chính ta  dùng WOULD cho tất cả các ngôi. Nghe lại: If more  people rode bikes, there would be fewer cars on the roads. Nếu như có nhiều người đi xe đạp hơn thì sẽ có ít xe hơi hơn trên đường lộ. [Dùng “fewer” trước  count nouns, và   “less” trước noncount nouns: fewer  cars; less  pollution.]  To own=làm chủ, sở hữu.
 
 Cut 4

 Interview 2. Mike Johnson: I think more people should ride bikes.
 
 Larry: Interview
 
  Mike thinks that more people should ride bikes.
 
 If more people rode bikes, there would be fewer cars on the road.  
 
 There would be less air pollution.  
 
 Kathy: Our guest today is Mike Johnson.
 
  Mike works for a bank in San Francisco.
 
  You said you ride your bike to work.
 
  Do you think more people should ride their bikes to work?
 
 Mike: Yes, I do.  I think more people should ride bikes.
 
 Kathy: Why?
 
 Mike: For one thing, it would help the environment.
 
  Cars are the major cause of air pollution in San Francisco.
 
  If more people rode bikes, there would be fewer cars on the road.
 
  There would be less air pollution.
 
  And riding a bike is a great way to save money.
 
  It’s very expensive to own and drive a car.
 
  And if you ride a bike, you don’t have to pay for parking.
 
  And parking is very expensive in San Francisco.
 
 Kathy: If you can find a parking space!
 
 Mike: That’s right!
 
 Kathy: Our guest is Mike Johnson.  We’ll talk more after our break.
 
  This is New Dynamic English.
 
 MUSIC
 
Vietnamese Explanation


Trong đoạn tới,  quí vị nghe rồi lập lại. Ðể ý đến chữ như few=ít, dùng trước một count noun; few cars=ít xe hơi; fewer cars on the  road=ít xe hơi hơn trên đường  lộ; little=ít; less=ít hơn, dùng trước một noncount noun, như less air pollution.= ít ô nhiễm không khí hơn.

Cut 5

 Language Focus.  If more people rode bikes, there would be fewer cars.
 
 Larry: Listen and repeat.
  
 Max: fewer cars on the road
 
  (pause for repeat)
 
 Max: There would be fewer cars on the road.
 
  (pause for repeat)
 
  Max: If more people rode bikes, there would be fewer cars on the road.
 
  (pause for repeat)
 
 Max: less air pollution
 
  (pause for repeat)
 
 Max: There would be less air pollution.
 
  (pause for repeat)
 
  Max: If more people rode bikes, there would be less air pollution.
 
  (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong đoạn tới, Mike Johnson nói về những tiện lợi của xe đạp.  Isn’t it dangerous to ride your bike on city streets? Lái xe đạp trên đường phố ở thành phố không nguy hiểm sao? Mike thinks the city government should do more to help bike  riders.=anh Mike nghĩ là nhà cầm quyền thành phố phải làm nhiều hơn để  giúp người lái xe đạp. Lane=đường nhỏ.  Last year they made bike lanes along some of the  major streets.=Năm ngoái họ xây  nhiều đường nhỏ  dành cho người lái xe đạp dọc theo những phố chính. There’s a lot of traffic.=có nhiều xe  cộ. Nhận xét: Khi muốn nói “nhiều,” ta dùng “many” trước một count noun, như many cars, many bicycles, many streets, nhưng ta dùng “much,” trước một noncount  noun, như much air pollution, much  traffic, much money, much time. Nhưng giản tiện hơn, a dùng “a lot of” [hay “lots of”] trước count nouns hay noncount nouns, như a lot of cars, a lot of  pollution,  a  lot of  money, a lot of traffic.

 Cut 6

 E mail: Isn’t it dangerous to ride your bike on city streets?
 
 Larry: E mail.
 
  Mike thinks that it is dangerous to ride a bike in San Francisco.
 
  He thinks the city government should do more to help bike riders.
 
 Kathy: Now let’s check our e mail.
 
 SFX: Computer keyboard sounds (tiếng đánh  máy trên mặt máy vi tính)
 
 Kathy: We have an e mail from Christie in Los Angeles.
 
  Her question is:  “Is it safe to ride your bike on the streets of San Francisco?”
 
 Mike: Well, that’s a difficult question.
 
  There’s a lot of traffic, and sometimes there are accidents.
 
 Kathy: Is the city government doing anything for bike riders... to make bike riding safer?
 
 Mike: Well, last year they made bike lanes along some of the major streets.
 
  But I think they should do more.
 
  They should stop all automobile traffic on some streets.
 
  Some streets should be for bicycles only.
 
  Then it would be much safer to ride bikes.
 
 Kathy: Thank you, Mike, for being our guest today.
 
 Mike: Thank you.
 
 Kathy: Let’s take a short break.
 
  This is New Dynamic English.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Quí vị vừa học xong  bài 143 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.