BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Anh Ngữ Sinh Động Bài 141

Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bàí 141. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Phần đầu bài học, quí vị học cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ muốn nói, “Tôi muốn làm việc cùng ông, nếu như ông thấy không có gì trở ngại,” quí vị nói hai cách là “I’d like to work with you, if that would be all right” hay là “I’d like to work with you, if you don’t mind.” Trong hai câu sau đây, ta tập dùng động từ to apologize và danh từ apology. Mr. Chapman asked me to apologize to you,” và “Mr. Chapman sends his apologies.’’ Trong đoạn tới, quí vị nghe và lưu ý hai cách nói cùng một ý.

 Cut 1

 Language Focus: Variations
 
 Larry: Variations.
 
  Listen to these variations. 
 
 Eliz: Mr. Chapman asked me to apologize to you.
 
 Larry: Mr. Chapman sends his apologies.
 
 (pause)
 
 Eliz: He was called out of town.
 
 Larry: He had to go out of town.
 
 (pause)
 
 Eliz: I’d like to work with you, if that would be all right.
 
 Larry: I’d like to work with you, if you don’t mind.
 
 (pause)
 
 Eliz: It’s no problem.
 
 Larry: It’s quite all right.
 
 (pause)
 
 MUSIC

 Vietnamese explanation


Trong phần tới, ta nghe cô Elizabeth phỏng vấn ông Gomez. Nhớ lại là Ông Blake đinh ninh sẽ gặp ông Chapman nhưng ông này đi vắng. A bit nervous=hơi bồn chồn, lo lắng. I only got Stewart’s message around ten o’clock and Mr. Blake’s appointment was for ten thirty.=Tôi chỉ nhận được lời nhắn của Stewart (tức là Ông Chapman) khoảng mười giờ mà giờ hẹn gặp Ông Blake là mười rưỡi. To review=xem lại. Notes=những lời ghi chú. Familiar=quen. I quickly reviewd my notes about International Robotics.=tôi vội xem lại những điều tôi ghi chú về hãng chế tạo người máy tự động International Robotics. Luckily I was very familiar with their technology already. May mắn là tôi đã rất quen với kỹ thuật của hãng này. Pricing=giá cả. Pricing information=tin tức về giá cả. He mainly wanted me to get more detailed pricing information about the newest robots.= ông ấy chủ chốt là muốn tôi cho biết chi tiết về giá người máy điện tử mới nhất. Mainly=(adv.) chủ yếu, chính, đại để. Tĩnh từ là main có nghĩa là chính. Detailed.=(adj.) chi tiết, tỉ mỉ. [danh từ là detail.]

 Cut 2

 Interview: Gomez
 
 Larry: Interview
 
 Eliz: Mr. Gomez, you said that you felt a bit nervous about meeting Mr. Blake.
 
 Gomez: Yes, I only got Stewart’s message around ten o’clock and Mr. Blake’s appointment was for ten thirty.
 
  I quickly reviewed my notes about International Robotics.
 
  Luckily I was very familiar with their technology already.
 
 Eliz: What did Mr. Chapman ask you to do?
 
 Gomez: He mainly wanted me to get more detailed pricing information about the newest robots.
 
 Eliz: Mr. Gomez, thank you for talking to me today.
 
 Gomez: It was a pleasure.
 
 Eliz: Let’s take a short break.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong phần tới, để luyện nghe hiểu, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó khi nghe lại câu hỏi, quí vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại.

Cut 3

 Language Focus: Questions Based on FIB Dialog
 
 Larry: Questions.
 
 Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.
 
 
 Eliz: Why isn’t Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake?
 
 (short pause)
 
 Gomez: Uh, Mr. Chapman asked me to apologize to you.
 
  He was called out of town on a personal matter very suddenly.
 
 Eliz: Why isn’t Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz: He had to go out of town, on a personal matter.
 
 (short pause)
  
 Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.
 
  Eliz: Does Mr. Blake accept Mr. Chapman’s apology?
 
 (short pause)
 
 Gomez: In the meantime, I’m quite familiar with International Robotics and your products...
 
  ...and so I’d like to work with you, if that would be all right?
 
 Blake: Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman’s absence.
 
  It’s no problem.
 
  Eliz: Does Mr. Blake accept Mr. Chapman’s apology?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz: Mr. Blake accepts the apology by saying that he understands and that it is not a problem.
 
 (short pause)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation


Trong phần tới, ta học ba nghĩa chính của nhóm chữ “I’m sorry.” Một nghĩa là “Tôi xin lỗi, tôi ân hận vì đã làm lỗi” (an apology). I’m sorry for being late.=tôi xin lỗi đã tới trễ. Hai là có khi dùng “I’m sorry” trước một câu ta bất đồng ý với người khác (a polite disagreement); ba là bày tỏ lời chia buồn, cảm thông hay an ủi vì người khác có chuyện buồn (a sympathy). Thay vì nói, “I disagree with you,” hay “That’s not a good idea,” muốn lịch sự, ta dùng câu “I’m sorry, but I don’t think that’s a good idea.=xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một ý kiến hay. Câu sau đây “sorry” bày tỏ sự an ủi. I’m sorry to hear that you’ve lost your job.=tôi buồn nghe tin bạn mất viêc. To run out of=hết. We’re running out of time.=chúng ta sắp hết giờ. My car is running out of gas.=xe tôi sắp hết săng. Hire=mướn. We should hire more engineers.=chúng ta nên mướn thêm kỹ sư. Step on your foot.= dẵm vào chân. Thank you for your valuable information.=cám ơn ông đã cho biết những tin tức rất quan trọng. Thường thì chữ “valuable”có nghĩa là “quí giá” như ‘‘a valuable diamond,” viên kim cương quí giá. Nhưng valuable  cũng có nghĩa là ‘‘rất hữu ích,” như trong nhóm chữ ‘‘valuable information” mà Elizabeth dùng để cám ơn Gary ở cuối đoạn này.
 
Cut 4

 Culture Tips: “I’m sorry”
 
 Larry: Culture Tips
 
 This Culture Tip answers the question: “What does the expression “I’m sorry” really mean?”
 
• an apology =lời xin lỗi. 
• sympathy=lời cảm thông hay an ủi.
• step on your foot=dẫm vào chân.   

Eliz:  Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

  Today, our e mail question is “What does the expression “I’m sorry” really mean?”

 “Americans seem to use it so many different ways.”

Gary: It’s true that “I’m sorry” has different meanings.

 Sometimes it’s really an apology.

 For example, if I step on your foot, I’ll say, “Oh, I’m sorry.”

 In that case, you’ve made a mistake and are apologizing.

Eliz: What else can it mean?

Gary: Well, it’s used very often for a polite disagreement.

 Someone says, for example, “I think that we should hire more engineers.”

 You can say, “I’m sorry, but I don’t think that’s a good idea.”

 “I’m sorry, but.....” is very common in business.

Eliz: What about, “I’m sorry that you’re sick.”

Gary: That’s a good example of using “I’m sorry” for expressing sympathy.

Eliz: So it’s hard to know if “I’m sorry” is an apology, or some other language function.

Gary: Yes, you’re right, and I’m sorry that there are so many meanings.

Eliz: And I’m sorry that we’ve run out of time.

 Thanks for your valuable information.[tin tức rất hữu ích.]

Gary: It was my pleasure.

MUSIC

Vietnamese Explanation


Trong phần tới, để kiểm điểm những điều vừa học, quí vị nghe một câu rồi theo ý trong bài học mà trả lời “đúng” hay ‘‘sai” “True or False.”

Cut 5

Language Focus: True/False

Larry:  True or False.

Eliz:  Americans use “I’m sorry” to mean many things.
 
(ding)
(pause for answer)

Eliz:  True. It is not always used to apologize.

(pause)

Eliz:  “I’m sorry” can be used to express sympathy.

(ding)
(pause for answer)

Eliz:  True. For example, “I’m sorry that you lost your job” or “I’m sorry that you’ve been sick.”

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 141 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.