Anh Ngữ Sinh Động Bài 129

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 129. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Man on the Street, trong đó Ken Moss chỉ đường cho một người đến Viện Bảo tàng về Hàng không và Không gian. Sau đó là phần Kathy đi xem xi nê và ở phần cuối bài ta học cách chào đón hỏi chuyện. 

Hãy nghe mấy chữ mới: National Art Gallery.=Bảo Tàng Viện Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, D.C. Gallery=phòng tranh. Art.=nghệ thuật. Washington monument = đài kỷ niệm tổng thống Washington. Directions.=hướng dẫn, chỉ đường   Natural History Museum.=Bảo tàng viện Lịch sử thiên nhiên. Dinosaur=khủng long. Bone=xương. Across the street.=bên kia đường.  Air=hàng không. Space=không gian. The Air and Space Museum.=Bảo tàng viện về Hàng không và Không gian (lịch sử phi cơ và phi thuyền).  The Wright Brothers’ airplane.=chiếc phi cơ đầu tiên của hai anh em ông Wright là Orville Wright (1871 1948) và Wilbur Wright (1867 1912), người chế ra phi cơ và bay đầu tiên.

 Cut 1

 Man on the Street: Tourist
 
 Larry: Man on the Street
 
  A man is looking for the National Art Gallery. Một ông đang đi tìm Bảo tàng viện Nghệ thuật Quốc gia.
 
 I need directions. Tôi cần chỉ đường.
 
 UPBEAT MUSIC
 
 Kent: This is Kent Moss, New Dynamic English Man on the Street.
 
  Today, I’m standing in front of the Washington Monument.
 
 Carl: Excuse me.
 
 Kent: Yes?
 
 Carl: I need directions.
 
 Kent: Certainly.
 
  Where do you need to go?
 
 Carl: To the National Gallery of Art.
 
 Kent: The National Gallery... let me see.
 
  It’s right next to the Natural History Museum.
 
 Carl: The Natural History Museum?
 
 Kent: Yes.  That’s where they have the dinosaur bones.
 
 Carl: I’m afraid I don’t know where that is.
 
 Kent: Okay... well, it’s across the street from the Air and Space Museum.
 
  You know, where they have the Wright Brothers’ airplane.
 
 Carl: I don’t know where that is, either.
 
 Kent: Is this your first visit to Washington, D.C.?
 
 Carl: Actually... I live here!
 
 Kent: OK.  Come with me.  I’ll show you where it is.
 
 MUSIC
 
 NDE Closing
 
 Larry:  A Question for You
 
 Max: Now here’s a question for you.
 
 Larry: Listen for the bell, then say your answer.
 
 Max: Did you have a summer job when you were in school?  What was it?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: Unh hunh.  OK.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

 Trong phần câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta theo Kathy đi xem ci nê. Today is the opening day of the new movie, “Battle for the Stars.” Hôm nay là buổi chiếu đầu tiên của cuốn phim “Trận chiến  giữa các hành tinh”  Bet=cá. I’ll bet there is a long line of people at the movie theater.=tôi cá (cuộc) với bạn là có hàng dài người chờ mua vé ở rạp hát. Stand in line=xếp hàng chờ. Wow=tiếng tỏ dấu ngạc nhiên.

 Cut 2

 Story Interlude: Kathy goes to the movies
 
 Larry: OK... and we’re off the air.
 
 Kathy: Say, Max, what time is it?
 
 Max: Umm…. it’s three thirty.
 Kathy: Oh, I’ve got to go!
 
 Max: Where are you going?
 
 Kathy: Don’t you know?
 
  Today is the opening day of the new movie, “Battle for the Stars.”
 
 Max: Oh, that’s right.
 
  I heard about it on the news last night.
 
  Everyone wants to see it.
 
  I’ll bet there is a long line of people at the movie theater.
 
 Kathy: Oh, yes.  There’s a very long line.
 
  I’m meeting one of my friends there.
 
  She started standing in line after lunch today.
 
  We’re going to wait together.  Until the movie tonight.
 
 Max: (chuckles) Wow.  You’re going to wait all afternoon to see a movie?
 
 Kathy: That’s right.  I can’t wait to see it!
 
  See ya!
 
 SFX: Elizabeth entering
 
 Eliz: Hi, Max.
 
 Max: Hi, Elizabeth.  Have a good show.
 
 Eliz: Thanks.
 
 Larry: Alri i i ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần Anh Ngữ Thương mại Trung cấp, ta học cách nói về chi tiết liên quan đến cá nhân mình. Studio=phòng thâu  thanh hay thâu hình. Advisor=hay adviser, cố vấn. Robotics=khoa kỹ thuật chế tạo người máy điện tử. Position=chức vụ. Job.=công việc. Vice President for Production.=Phó Chủ Tịch Ðặc trách Sản xuất. To modernize=tân tiến hóa. What  is your relationship with Mr. Chapman?= ông liên hệ thế nào với ông Chapman? I keep him informed about the newest and best technology.=tôi tường trình, báo cho ông ta biết kỹ thuật mới và tốt nhất. My main responsibility  is to modernize our technology.=nhiệm vụ chính của tôi là tân tiến hóa kỹ thuật của chúng tôi. I’m his primary advisor on technology.=tôi là cố vấn chính của ông ta.
 
 Cut 3

 FIB Opening


 MUSIC
 
 Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore.  Welcome to Functioning in Business!
 
 MUSIC swells and fades
 
 Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
 
  Today’s unit is “A New Customer, Part 2.”
 
    This program focuses on Giving Personal Information.
 
 
 MUSIC
 
 Interview: Introducing Mr. Dave Gomez of Federal Motors
 
 Larry: Interview
 
 
My main responsibility is to modernize our technology.  Trách nhiệm của tôi là là lo tân tiến hóa kỹ thuật.

Eliz: Today, we are talking to Mr. Dave Gomez of Federal Motors.

 He has come to our studio from his office in New York.
 
 Welcome to Functioning in Business, Mr. Gomez.

Gomez: I’m happy to be here.

Eliz: Could you tell our listeners a little bit about your position at Federal Motors?

Gomez: Certainly.  I’m Vice President for Production.

 My main responsibility is to modernize our technology.

Eliz: And what is your relationship to Mr. Chapman?

Gomez: I’m his primary advisor on technology.

 I keep him informed about the newest and best technology.

Eliz: Thank you, Mr. Gomez.

 We’ll be back with Dave Gomez, after a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation
Trong phần tới, ta nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách.  Keep someone informed.=báo cáo tin tức mới nhất cho ai biết. [Tương tự:  Keep me posted.=có tin gì lạ cho tôi biết.]

Cut 4

Language Focus: Variations

Larry: Variations. 

 Listen to these variations. 

Eliz: Could you tell us about your position?

Larry: Could you tell us about your job?

(pause)

Eliz: My main responsibility is to modernize our technology.

Larry: I’m responsible for modernizing our technology.

(pause)

Eliz: I keep him informed about the newest technology.

Larry: I give him information about the newest technology.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe cuộc phỏng vấn Ông Gomez. Machine shop.=một khu trong xưởng máy. Tool=dụng cụ. Computer Science.=khoa học điện toán. Undergraduate=sinh viên cử nhân. Masters=bằng Cao học, trên Bachelor. Penn State=tên tắt trường đại học Pennsylvania State University, một trường đại học công ở tiểu bang Pennsylvania. Mechanical Engineering=khoa Kỹ sư Cơ khí. My  father  worked in a machine shop, so I grew up around tools.=cha tôi làm ở xưởng máy nên từ nhỏ đến lớn tôi  đã quen với dụng cụ máy móc. Mathematics=môn toán học. I got my BA—or BS   in Computer Science.=tôi đậu cử nhân khoa học điện toán. Graduate school=trường Cao học, cấp bằng cao học, thạc sĩ và tiến sĩ. [nhớ  cách đọc chữ graduate—âm “d” đọc như /dz/; Tương tự, trong những chữ sau đây,  âm “d” đọc như /dz/  pendulum, quả lắc đồng hồ; procedure, thủ tục, phương  pháp tiến hành.]  I got my Masters in Mechanical Engineering there.=tôi đậu cao học kỹ sư cơ khí ở đó. Masters.=viết tắt của văn bằng Master of Arts hay Master of Science. MIT=Viết tắt của tên trường Massachusetts Institute of Technology, trường đại học kỹ thuật nổi tiếng ở Mỹ.  Encourage=khuyến khích. To be  good at=giỏi. I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.= bao giờ tôi cũng  giỏi về môn toán, nên cha mẹ tôi khuyến khích tôi học lên đại học.

Cut 5

Interview 2: Introducing Mr. Gomez

Larry: Interview

Mr. Gomez’s parents come from Mexico.

 Mr. Gomez graduated from Penn State and did a Masters at MIT.


Eliz:   We’re back again with Dave Gomez.

 Mr. Gomez, could you tell us a little bit about your background?

Gomez: Sure.  My parents came to the U.S. from Mexico.

 My father worked in a machine shop, so I grew up around tools.

 I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.

Eliz: And where did you go to school?

Gomez: I was an undergraduate at Penn State.

 I got my BA in Computer Science.

 Then I went to graduate school at MIT.

 I got my Masters in Mechanical Engineering there.

Eliz: Mr. Gomez, thank you very much for talking to us today.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta luyện nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

Cut 6

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.


Eliz: Did Mr. Gomez’s parents want him to go to college?

(short pause)

Gomez: My father worked in a machine shop, so I grew up around tools.

 I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.

Eliz: Did Mr. Gomez’s parents want him to go to college?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, they did.  They encouraged him to go to college.

(short pause)


Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.


Eliz: Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT?

(short pause)

Gomez: I was an undergraduate at Penn State.

 I got my BA in Computer Science.

 Then I went to graduate school at MIT.

 I got my Masters in Mechanical Engineering there.

Eliz: Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: No, he wasn’t. He went to graduate school at MIT.

Eliz: He was an undergraduate at Penn State.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 129 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.