Anh Ngữ Sinh Động Bài 107

Ðây là chương trình  Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 107. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ  đề của bài học hôm nay là Jupiter is the largest planet=hành tinh Jupiter (Mộc tinh) là hành tinh lớn nhất.

Chúng ta sẽ học về các hành tinh trong thái dương hệ (solar system). Ðó là Mercury (Thuỷ tinh, lớn thứ tám, gần mặt trời nhất), Venus (Vệ tinh hay sao Kim, lớn thứ sáu, gần mặt trời thứ nhì), the Earth (Trái đất, lớn thứ 5, cách mặt trời hàng thứ ba), Mars (Hoả tinh, lớn thứ bẩy, gần mặt trời hàng thứ tư), Jupiter (Mộc tinh, lớn nhất, gần mặt trời hàng  thứ năm), Saturn (Thổ tinh, lớn thứ nhì, cách mặt trời hàng thứ sáu), Uranus (thiên vương tinh, lớn thứ ba, cách  mặt trời hàng thứ bảy), Neptune (Hải vương tinh, lớn thứ tư, cách mặt trời hàng thứ tám), và Pluto (Diêm vương tinh, nhỏ nhất và cách mặt trời xa nhất, hàng ngoài cùng, thứ 9, trong thái dương hệ).

Saturn is the second largest planet in the solar system=Thổ tinh là hành tinh lớn thứ nhì trong thái dương hệ. Pluto is the smallest planet in the solar system=Diêm vương tinh là hành tinh nhỏ nhất trong thái dương hệ. Lecture=diễn thuyết; go to a lecture=attend a lecture=đi nghe diễn thuyết. A lecturer=diễn giả [lecturer cũng chỉ chức giảng sư đại học, dưới chức phó giáo sư (Assistant professor) và giáo sư (professor.)]

Bài  hôm nay cũng chú ý về những lối so sánh ’hơn’ hay ‘nhất’ (comparatives  and superlatives) và  cách dùng  mệnh đề phụ bắt đầu bằng “that” gọi là relative clauses. Thí dụ, There are nine planets that travel around the sun=có chín hành tinh quay quanh mặt trời. [‘That’ thay cho ‘‘nine planets.”]  Ôn lại: Mystery writer=nhà văn viết truyện bí ẩn, trinh thám.

Max (voice over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice over):Hello.  My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introductionto American people and culture.

 Today’s unit is “Jupiter is the Largest Planet.”

 This program will focus on comparatives and superlatives.

 It will also introduce relative clauses.

• the Earth  trái đất
• a planet hành tinh
• the solar system thái dương hệ
 
 MUSIC
 
 Kathy: Hi, Max.
 
 Max: Hi, Kathy.
 
  Who’s our guest today?
 
 Kathy: Martha Harris, the mystery writer.
 
 Max: Oh, yes.  She lives here in Washington.
 
  And what are we going to talk about?
 
 Kathy: She’s going to talk about a lecture that she went to last night.
 
 Max: What was it about?
 
 Kathy: It was about the Earth and the other planets.
 
  You know, the solar system.
 
 Max: Oh, I studied about the solar system in high school.
 
 Kathy: I did too.
 
  I studied about the sun... and about the planets that travel around the sun.
 
 Max: OK, Kathy, tell me:  How many planets are there?
 
 Kathy: There are...  nine planets.
 
 Max: And what is the largest planet?
 
 Kathy: It’s Jupiter.  Jupiter is the largest planet.
 
 Max: And the smallest planet is...
 
 Kathy: Pluto.  The smallest planet is Pluto.
 
 Max: Very good.
 
 Kathy: OK.  Max, your turn.la What is the second largest planet?
 
 Max: The second largest?  Saturn?  Is it Saturn?
 
 Kathy: Yes.  Saturn is the second largest planet.
 
  OK.  Let’s take a short break and then we’ll talk with Martha Harris.
 
 MUSIC
  Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.  Ðể ý  đến cách nói:  Largest=lớn nhất;  second largest=lớn thứ nhì.

 CUT 2
 Language Focus. There are nine planets.
 
 Larry: Listen and repeat.
 
 Max: There are nine planets.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: Jupiter is the largest planet.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: Saturn is the second largest planet.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: Pluto is the smallest planet.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese  Explanation
 
Trong đoạn tới, ta nghe bà Martha Harris kể tối qua đi nghe diễn thuyết về ba hành tinh gần mặt trời nhất trong thái dương hệ.=Martha Harris attended a lecture about three planets that are closest to the sun; đó là Thuỷ tinh, Kim tinh và Trái đất  Mercury, Venus and the Earth. Nhận xét cách phát âm: Tĩnh từ CLOSE  đọc là [klâux]—nghĩa  là “gần” còn động  từ TO CLOSE đọc là  [klâuz]—đóng lại. 
 
 CUT 3
 Interview.  Martha Harris
 
 Larry: Interview
 
Last night, Martha attended a lecture about the three planets that are closest to the sun:  Mercury, Venus and the Earth.
 
 Mercury is the closest planet to the sun.  Thuỷ tinh là hành tinh gần mặt trời nhất
 
 Kathy: Our guest today is Martha Harris.
 
  Hello, Martha.
 
 Martha: Hi, Kathy.
 
 Kathy: Last night you and your husband attended a lecture about the solar system.
 
  Was the lecture about all the planets that travel around the sun?
 
 Martha: No.  It was about three planets...
 
  The three planets that are closest to the sun.
 
  Mercury is the closest planet to the sun.
 
  The second closest is Venus.
 
  The Earth is the third closest planet to the sun.
 
 Kathy: Our guest is Martha Harris.  We’ll talk more after our break.
 
  This is New Dynamic English.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Ðể ý đến cách dùng closest, gần nhất; second closest, gần thứ nhì, third closest, gần thứ ba.  The Earth is the third closest planet to the sun=Trái đất là hành tinh gần mặt trời thứ ba.
 
 CUT 4

 Language Focus. Mercury is the closest planet to the sun.
 
 Larry: Listen and repeat.
 
 Max: Mercury
 
  Mercury is the closest planet to the sun.
 
  (pause for repeat)
  Max: Venus
 
  Venus is the second closest planet to the sun.
 
 (pause for repeat)
  Max: The Earth
 
  The Earth is the third closest planet to the sun.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation
 
Trong phần tới, quí vị nghe câu; the Earth is the only planet where life exists=Trái đất là hành tinh  độc nhất nơi đó có sinh vật. Lecturer=diễn giả.  Life on other planets=đời sống ở các hành tinh khác.
 
 CUT 5

 Interview 2.  Martha Harris: The Earth is the only planet where life exists.
 
 Larry: Interview
 
  The lecturer did not talk about life on other planets.
 
 Kathy: Our guest today is Martha Harris.
 
  Last night, Martha went to a lecture about the solar system.
 
  It was about the three planets that are closest to the sun.
 
 Martha: That’s right:  Mercury, Venus, and the Earth.
 
 Kathy: Did the lecturer talk about life on other planets?
 
 Martha: No, she didn’t.
 
  The Earth is the only planet where life exists.
 
 Kathy: Our guest is Martha Harris.  We’ll talk more after our break.
 
  This is New Dynamic English.
 
 MUSIC 
 Vietnamese Explanation
 
 Trong phần tới, ta nghe câu: There are nine planets that travel around the sun=có chín hành tinh chuyển động quanh mặt trời. Closest  to the sun=gần mặt trời nhất. Ôn lại về chín hành tinh đó, tính từ hành tinh gần mặt trời nhất; đó là: Mercury, Venus, the Earth, Mars,  Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
  CUT 6

 Language Focus.  There are nine planets that travel around the sun.
 
 Larry: Listen and repeat.
 
 Max: There are nine planets.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: The nine planets travel around the sun.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: There are nine planets that travel around the sun.
 
 (pause for repeat)
  Max: Mercury, Venus, and the Earth are planets.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: These three planets are closest to the sun.
 
 (pause for repeat)
 
 Max: Mercury, Venus, and the Earth are the three planets that are closest to the sun.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation
 
Trong phần tới, quí vị nghe những câu như: Bigger=lớn hơn; smallest=nhỏ nhất, closest=gần nhất, largest=lớn  nhất. Pluto is the smallest planet=Diêm vương tinh là hành  tinh nhỏ nhất. Mercury is smaller than EITHER Venus OR the Earth=Thuỷ tinh nhỏ hơn cả Kim tinh lẫn Trái đất.

 CUT 7

 E mail: Is Venus bigger than the Earth?
 
 Larry: E mail.
 
  The e mail question is:  Is Venus bigger than the Earth?
 
 Kathy: Now let’s check our e mail.
 
  Computer keyboard sounds   tiếng máy điện toán
 
 Kathy: We have an e mail from Lauren in Richmond.
 
  Her question is:  Is Venus bigger than the Earth?
 
 Martha: No, it isn’t.  It’s smaller.
 
 Kathy: What about Mercury?  Is it bigger?
 
  Is it bigger than the Earth?
 
 Martha: No, it isn’t.  Mercury is smaller than either Venus or the Earth.
 
  Mercury is the second smallest planet.
 
 Kathy: Which is the smallest planet?
 
 Martha: Pluto.  Pluto is the smallest planet.
 
 Kathy: Let’s take a short break.
 
 MUSIC
  Vietnamese Explanation
 
Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu vừa học  Venus is closer to the sun than the Earth=.Kim tinh gần mặt  trời hơn Trái đất. Ðể ý đến cách dùng chữ WHICH, nghĩa là “nào’’ ở câu hỏi. Which planet is the largest? Hành tinh nào lớn nhất?.
 
 CUT 8
 Language Focus.  Listen and answer.
 
 Larry:   Listen and answer.
 
   
 Max: Which planet is the largest?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: Jupiter is the largest planet.
 
 (short pause)
 
 
 Max: Which is the smallest planet?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: Pluto is the smallest planet.
 
 
 Max: Which planet is closer to the sun, Venus or the Earth?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: Venus is closer to the sun.
 
 (short pause) 
 Max: Which is the only planet where life exists ?
 
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: The Earth is the only planet where life exists.
 
 (short pause)
 
 MUSIC
  Vietnamese Explanation
 
Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại hai chị em hẹn gặp nhau ăn trưa ở một nhà  hàng. Two sisters meet at a restaurant for lunch. Have a party=tổ chức một buổi tiệc. Guest=khách mời. A guest list=danh sách tên khách sẽ mời. I don’t know what to do!=tôi không biết phải làm gì! What’s wrong?= Có chuyện gì trở ngại? Sao vậy?  Sau khi nghe đoạn này, quí vị nghe lại và lập lại các câu vừa nghe.

 CUT 9
 Daily Dialogue: Planning a Party (Part 1)
 
 Larry:  Daily Dialogue: Planning a Party (Part 1)
 
  Two sisters meet at a restaurant for lunch.
 
  One sister is going to have a party.
 

Larry: Listen to the conversation.


Mary: Help!

(short pause)

Liz: What’s wrong?

(short pause)

Mary: I’m having a party and I don’t know what to do!

(short pause)

Liz: Well, first you need a guest list.

(short pause)

Mary: Okay.  Guests.  I need guests.

(short pause)


Larry: Listen and repeat.


Mary: Help!

(pause for repeat)

Liz: What’s wrong?

(pause for repeat)

Mary: I’m having a party and I don’t know what to do!

(pause for repeat)

Liz: Well, first you need a guest list.

(pause for repeat)

Mary: Okay.  Guests.  I need guests.

(pause for repeat)


MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 107 trong Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.