BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Anh Ngữ Sinh Động Bài 98

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 98. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Do You Like to Read Mystery Stories? Bạn có thích đọc truyện Bí Ẩn không?

Ôn lại: Mystery stories, a mystery (sing.) truyện bí ẩn, kinh dị. Mystery stories có thể viết gọn là mysteries=truyện bí ẩn, kinh dị. Edgar Allan Poe was a great American mystery writer=Edgar Allan Poe là nhà văn viết truyện bí ẩn Hoa Kỳ đại tài. Stephen King is also a well known American mystery writer=Stephen King cũng là một nhà văn viết truyện kinh dị Hoa Kỳ nổi danh.

I’m on vacation=tôi đang đi nghỉ mát;
I love to sit on the beach and read mysteries= Tôi thích ngồi trên bãi biển và đọc truyện bí ẩn.
Likes (n.)=những gì mình thích.
Dislikes (n.) =những điều mình không thích. [Ðộng từ: to like, to dislike]

Music

Cut 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.
Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Do You Like To Read Mystery Stories? This lesson focuses on likes and dislikes and on “can” and “can’t.”

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you ?
Kathy: I’m fine. Yourself ?
Max: Just great. Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Martha Harris.
Max: The mystery writer?
Kathy: That’s right. She writes mystery stories.
Max: And what are we going to talk about?
Kathy: We’re going to talk about books and reading. Max, do you like to read mystery stories?
Max: Yes, I do. I like to read mystery stories, especially when I’m on vacation.
Kathy: Me too. I love to sit on the beach and read mysteries.
I also like to read mysteries when I’m on an airplane.
Max: Not me. When I’m on an airplane, I like to listen to music.
Kathy: Well, let’s take a short break, and then we’ll talk with our guest.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và lập lại. Ôn lại: to like là động từ. Likes=(danh từ) những điều ta thích làm.

Cut 2

Language Focus. Listen and repeat: What does she like to do when...?

Larry: Listen carefully.
Max: What does Kathy like to do when she’s on an airplane? (pause for repeat)
Max: She likes to read mysteries. (pause for repeat)
Max: She likes to read mysteries when she’s on an airplane. (pause for repeat)
Kathy: What does Max like to do when he’s on an airplane? (pause for repeat)
Kathy: He likes to listen to music. (pause for repeat)
Kathy: He likes to listen to music when he’s on an airplane. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, Kathy phỏng vấn bà Martha Harris, nhà văn viết truyện bí ẩn, a mystery writer. A mystery story=một truyện bí ẩn hay kinh dị, hay nói tắt, a mystery.
A capital crime=tội tử hình. [Nhận xét: chữ “capital” gốc tiếng La tinh capitalis nghĩa là “thủ, đầu”.
Capital crime, capital offense=tội chém đầu (xưa) nay là tội tử hình.
Decapitate=chém đầu.
A man who committed a capital offense used to be decapitated= Người phạm tội tử hình ngày xưa bị chém đầu.
Capital punishment=phạt tử hình.
Capital (adj.) có nghĩa là chính, quan trọng nhất: capital city=thành phố chính. Danh từ “capital” nay chỉ thủ phủ hay thủ đô.
Capitol=[tên chỉ đền thờ thần Jupiter ở Rome] nay chỉ Quốc Hội Mỹ.
Capitol Hill=tên chỉ Quốc Hội Mỹ ]. Capitol cũng chỉ toà dân biểu của tiểu bang.
Your stories usually take place in Washington, D.C., don’t they?=Truyện bà viết thường lấy bối cảnh là Washington, D.C, phải không?
Take place=xảy ra, diễn ra.
I also like to read books about history=tôi cũng thích đọc sách viết về lịch sử.
American presidents=các tổng thống Hoa Kỳ.
Abraham Lincoln=tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 (1809 1865.)

Cut 3

Interview: Martha Harris: I write mystery stories. Right now I’m writing...

Larry: Interview Martha Harris writes mystery stories.

Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha. You write mystery stories, don’t you?
Martha: Yes, I do. Right now I’m writing a story called “A Capital Crime.”
Kathy: Your stories usually take place in Washington, D.C., don’t they?
Martha: That’s right. I live in Washington and I like to write about Washington.
Kathy: Do you like to read mystery stories?
Martha: Certainly.
Kathy: Who’s your favorite mystery writer?
Martha: Edgar Allan Poe.
Kathy: What other kinds of books do you read?
Martha: I also like to read books about history.
Especially books about American presidents.
Right now I’m reading a book about Abraham Lincoln.
Kathy: That sounds interesting.
Martha: Yes, it is.
Kathy: Our guest is Martha Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 4

Language Focus. Listen with Music: She writes... She’s writing...
Larry: Listen carefully.
Max: writes
Max: Martha writes mystery stories. (pause for repeat)
Max: is writing
Max: Right now, she’s writing a story called “A Capital Crime.” (pause for repeat)
Max: likes to read
Max: She likes to read books about American presidents. (pause for repeat)
Max: is reading
Max: Right now, she’s reading a book about Abraham Lincoln. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe Martha Harris nói về những thú tiêu khiển của bà và chồng bà. Card games=các trò chơi bài. To play cards=chơi bài.
A card player=người chơi bài.
We play cards with our friends every Saturday night.=Mỗi tối thứ bảy, chúng tôi chơi bài với bạn.
Poker=bài xì.
Bridge=bài brít.
Chess=cờ

Cut 5

Interview 2: Martha Harris: What else do you like to do?

Larry: Interview Martha and her husband like to play cards.
Kathy: Our guest today is Martha Harris. She is a mystery writer and she lives in Washington, D.C. You like to read mystery stories. What else do you like to do in your free time?
Martha: Well, my husband and I take classes at American University, here in Washington. We also like to play cards. We play cards with our friends every Saturday night.
Kathy: What kinds of card games do you play?
Martha: Our favorite game is bridge, but we like all kinds of card games.
Kathy: How about poker? Can you play poker?
Martha: I can’t, but my husband can. He’s a fairly good poker player. He plays poker with his friends every Thursday night.
Kathy: OK. Thank you, Martha. Our guest is Martha Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe rồi lập lại cách dùng can và can’t. Ôn lại: khi dùng to know (biết làm gì) thì theo sau bởi how to. She doesn’t know how to play poker=bà ấy không biết chơi bài xì.

Cut 6

Language Focus. Listen with Music: Can or can’t?

Larry: Listen carefully.
Larry: Listen carefully. Can or can’t?
Max: Martha’s husband can play poker. (pause for repeat)
Max: He likes to play poker with his friends. (pause for repeat)
Max: His friends can play poker. (pause for repeat)
Max: They play poker every Thursday night. (pause for repeat)
Max: Martha can’t play poker. (pause for repeat)
Max: She doesn’t know how to play poker. (pause for repeat)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một điện thư, email.

Cut 7

E mail: Can you play chess?
Larry: E mail Martha likes to play chess. She’s a pretty good player, but her husband doesn’t play very well.
I enjoy playing chess= Tôi thích chơi cờ.
He doesn’t play very well=Ông ấy không chơi giỏi lắm.
I always win. I always beat him=Bao giờ tôi cũng thắng.
I’m too good for him=tôi chơi giỏi hơn ông ấy nhiều lắm.
Kathy: Welcome back. It’s time to check our e mail. We have an e mail from Lois in Detroit. [Lois, tên đàn bà, đọc là Lô is] Her question is: My favorite game is chess. Can you play chess?
Martha: Yes, I can. I enjoy playing chess. I’m a pretty good chess player.
Kathy: Does your husband play chess?
Martha: Yes, he does, but he doesn’t play very well.
Kathy: Do you ever play chess with your husband?
Martha: Once in a while. But he doesn’t like to play with me.
Kathy: Why not?
Martha: I’m too good for him. I always win.
Kathy: Thank you. Martha, thank you for being on our show.
Martha: My pleasure.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe rồi trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài.

Cut 8

Language Focus. Listen and answer: Does she know how to play chess?

Larry: Listen and answer.
Max: Does Martha know how to play chess? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she does. (short pause)
Max: How well does she play? (ding) (pause for answer)
Max: She plays pretty well. (short pause)
Max: Does her husband know how to play chess? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. (short pause)
Max: How well does he play? (ding) (pause for answer)
Max: He doesn’t play very well. (short pause)

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại hàng ngày ở Văn phòng Nhân viên Du lịch (At a Travel Agent) Một bà nói với nhân viên du lịch bà muốn đi nghỉ mát ở Hawaii.
Mấy chữ khó: recommend= giới thiệu.
I’d like to go to Hawaii next month=tháng tới tôi muốn đi Hạ Uy Di.
Can you recommend a place to stay?= Ông có thể giới thiệu cho tôi một nơi trọ không?
Relax=nghỉ ngơi cho thoải mái, thư giãn.

Cut 9

Dialogue: Part 1. At a Travel Agent

Larry: Daily Dialogue: At a Travel Agent (Part 1)
Larry: Listen to the conversation.
Agent: Can I help you? (short pause)
Customer: Yes, I’d like to go to Hawaii next month. (short pause)
Customer: Can you recommend a place to stay? (short pause)
Agent: What do you like to do when you’re on vacation? (short pause)
Customer: Nothing. Mostly I like to relax. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Agent: Can I help you? (pause for repeat)
Customer: Yes, I’d like to go to Hawaii next month. (pause for repeat)
Customer: Can you recommend a place to stay? (pause for repeat)
Agent: What do you like to do when you’re on vacation? (pause for repeat)
Customer: Nothing. Mostly I like to relax. (pause for repeat)

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 98 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài kế tiếp.