BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Anh Ngữ Sinh Động Bài 95

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 95; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: Can You Play the Piano? Bạn có biết chơi đàn dương cầm không? This lesson focuses on music and dancing and on degrees of ability. Bài này chú trọng về âm nhạc, khiêu vũ và mức độ khả năng.

Cũng ôn lại mấy chữ:
Dancer=vũ công;
ballet dancer=vũ công múa vũ cổ điển ballet [đọc như ba lê].
Ballet là vũ cổ điển, không có lời, trong đó vũ công nhẩy theo nhạc, diễn một tích truyện.
Degrees of ability=những mức độ khả năng.
I’ve got a cold=tôi bị cảm.
I’m a pretty good dancer=tôi nhẩy khá giỏi.

Xin nghe câu chuyện về vũ, và sau đó, nghe và lập lại.

Cut 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.
Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Can You Play the Piano? This lesson focuses on music and dancing and on degrees of ability. Max and Kathy talk about dancing. Kathy is a pretty good dancer, but Max isn’t very good.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Not so good. I’ve got a cold.
Max: I’m sorry to hear that.
Kathy: Thanks, but I’ll be OK.
Max: Well, who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Chris Scott.
Max: Sara Scott’s sister?
Kathy: That’s right. She’s a ballet dancer. Do you remember her?
Max: Oh, yes. Is she going to talk about dancing?
Kathy: Yes. Dancing and some other things.
Max: What about you, Kathy? Do you like to dance?
Kathy: Yes, I do.
Max: Are you a good dancer?
Kathy: I’m not bad. I’m a pretty good dancer. You like to dance, don’t you, Max?
Max: Well, I like to dance, but I’m not a very good dancer.
Kathy: Let’s take a short break, and then we’ll be back with our guest, Chris Scott.

MUSIC

Language Focus. Repeat with a Beat.

Larry: Listen and repeat.
Larry: Max likes to dance. (pause for repeat)
Max: I like to dance. (pause for repeat)
Max: I’m not a very good dancer. (pause for repeat)
Max: I like to dance, but I’m not a very good dancer. (pause for repeat)
Larry: Kathy likes to dance. (pause for repeat)
Kathy: I like to dance. (pause for repeat)
Kathy: I’m a pretty good dancer. (pause for repeat)
Kathy: I like to dance and I’m a pretty good dancer. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe Kathy hỏi cô Chris, vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet.
Chris is a ballet dancer=Chris là vũ công nhẩy ballet.
A ballet company=vũ đoàn ballet.
Director=giám đốc.
Performance=buổi trình diễn.
We’re ready for a performance next month.=chúng tôi đã sẵn sàng cho một buổi trình diễn tháng tới.
We’re performing several short ballets=chúng tôi sắp trình diễn nhiều đoạn vũ ballets ngắn. [Nhận xét: thì present progressive, We’re performing, trong trường hợp trên chỉ một hành động sắp xẩy ra, a near future: be+verb ing].
I wish you the best of luck=chúc bạn nhiều may mắn.

Cut 2

Interview: Chris Scott:

Larry: Interview Chris is a ballet dancer. She dances with a ballet company in Chicago.

a ballet company: đoàn vũ cổ điển ba lê
a director: giám đốc đoàn vũ cổ điển
a performance: buổi trình diễn.
Do you dance with a ballet company in Chicago?=Chị nhảy trong vũ đoàn ba lê ở Chicago phải không?
Some of the dancers are excellent= Một vài vũ công nhẩy giỏi.
Kathy: Now it’s time for today’s interview.
Our guest today is Chris Scott.
Chris a ballet dancer.
She lives in Chicago with her sister Sara.
Hello, Chris. Welcome back to our show.
Chris: It’s nice to be here.
Kathy: Chris, I’d like to talk to you about your dancing.
Chris: Certainly.
Kathy: Do you dance with a ballet company in Chicago?
Chris: Yes, I do. We’re a small company, but we’re pretty good.
We have a great director. She’s a wonderful dancer. She dances with the Chicago Ballet.
Kathy: How good are the dancers in your company?
Chris: Oh, some of the dancers are excellent.
Kathy: How often do you practice?
Chris: We practice four times a week for several hours.
We’re getting ready for a performance next month.
Kathy: Oh, what ballet are you performing?
Chris: We’re performing several short ballets.
Kathy: Oh, that sounds interesting. I wish you the best of luck.
Chris: Thank you.
Kathy: Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, xin nghe và lập lại theo nhạc.

Cut 3

Language Focus. Listen with Music.

Larry: Listen and repeat.
Max: The ballet company is small. (pause for repeat)
Max: It’s a small company. (pause for repeat)
Max: The director of the company is great. (pause for repeat)
Max: She’s a great director. (pause for repeat)
Max: The dancers are excellent. (pause for repeat)
Max: They are excellent dancers. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Ðoan tới là mẩu phỏng vấn cô Chris Scott, vũ công vũ cổ điển ballet.
Classical music=nhạc cổ điển.
Rock music=nhạc rốc.
She also likes to dance to rock music=cô ấy thích nhẩy theo nhịp nhạc rốc.
To dance to rock music=nhẩy theo điệu nhạc rốc.
Samba=tên điệu nhẩy Ba Tây Samba, nguồn gốc ở Phi châu.
I listen to classical music all the time=tôi thường nghe nhạc cổ điển.
Latin music=nhạc Nam Mỹ.
Latin dances=điệu nhẩy Nam Mỹ.

Cut 4

Interview 2: Chris Scott:

Larry: Interview
Kathy: Our guest today is Chris Scott. She’s a ballet dancer. Chris, what’s your favorite kind of music?
Chris: Classical music. I listen to classical music all the time.
When I dance ballet, I usually dance to classical music.
Kathy: What other kinds of music do you like?
Chris: Well, I like rock music too.
Kathy: Rock music!
Chris: Yes. I like to dance to rock music, when I go out with my friends.
Kathy: How about samba and other kinds of Latin music?
Chris: I like to listen to Latin music, but I don’t know any Latin dances.
Kathy: Thank you, Chris. Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại.

Cut 5

Language Focus. Listen with Music.

Larry: Listen and repeat.
Max: Chris listens to classical music all the time. (pause for repeat)
Max: It’s her favorite kind of music. (pause for repeat)
Max: She also likes rock music. (pause for repeat)
Max: She likes to dance to rock music. (pause for repeat)
Max: She likes to listen to Latin music. (pause for repeat)
Max: She doesn’t know any Latin dances. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư e mail, cô Chris biết đánh đàn dương cầm và Tây ban cầm (ghi ta) nhưng không biết ca.
Chris can play the piano and the guitar, but she can’t sing at all.
I’m a terrible singer! Tôi hát rất tệ.
Can you play a musical instrument? Cô có biết chơi nhạc cụ nào không?
How well can you play the piano? Cô chơi dương cầm thạo đến mực nào?
I can play pretty well=tôi chơi khá thạo.
Nhận xét: dùng “the” trước tên nhạc cụ. Chris also plays the guitar=cô Chris cũng chơi đàn tây ban cầm

Cut 6

E mail
Larry: E mail
Kathy: Welcome back.
It’s time to check our e mail.
We have an e mail from Marvin in Dallas, Texas.
His question is: You like music. Can you play a musical instrument?
Chris: I can play the piano. And I can play the guitar a little.
Kathy: How well can you play the piano?
Chris: Pretty well. I can play pretty well.
Kathy: Can you sing?
Chris: No, I can’t. I can’t sing at all.
Kathy: Not at all?
Chris: No. I’m a terrible singer! [laughs]
Kathy: [laughs] Chris, thank you for being on our show.
Chris: My pleasure. Thank you for having me.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời; sau đó lập lại.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.
Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max Can Chris play the piano? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she can. (short pause)
Max: She can play the piano pretty well. (short pause)
Max: Can Chris play the guitar? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she can. (short pause)
Max: She can play the guitar a little. (short pause)
Max: Can Chris sing? (ding) (pause for answer)
Max: No, she can’t. (short pause)
Max: She can’t sing at all. (short pause)

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, Mark mời bạn là Debby ăn tối ở ngoài. Họ không quyết định được phải chọn thức ăn gì nên hoãn lại vào dịp khác.
Italian food is too fattening=món ăn kiểu Ý nhiều chất béo.
I have a lot of homework to do to night=tối nay tôi có nhiều bài tập phải làm.
Let’s go out to dinner some other time=chúng ta hãy đi ăn tối vào dịp khác.
Some other time=vào dịp khác.
Sau khi nghe, quí vị nghe lại đoạn vừa nghe và lập lại.

Cut 8

Daily Dialogue: A Dinner Invitation:Part 3.

 

Larry: Daily Dialogue: A Dinner Invitation (Part 3) Larry: Listen to the conversation.
Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (short pause)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (short pause)
Mark: What kind of food do you like? (short pause)
Debby: Oh, I love Italian food! (short pause)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (short pause)
Mark: How about Thai food? (short pause)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (short pause)
Debby: Do you like steak? (short pause)
Debby: I know a great steak restaurant! (short pause)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (short pause)
Mark: I’m a vegetarian. (short pause)
Debby: You know, I have a lot of homework tonight. (short pause)
Mark: Me too. (short pause)
Mark: Let’s go out to dinner some other time. (short pause)
Debby: Yeah. That sounds good. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Debby: You know, I have a lot of homework tonight. (pause for repeat)
Mark: Me too. (pause for repeat)
Mark: Let’s go out to dinner some other time. (pause for repeat)
Debby: Yeah. That sounds good. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Qui vị vừa học vừa học xong bài 95 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng—New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.